Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2014

Ελληνικό Δημόσιο: 3.609.600.000,00
Eυρώ για την «Alpha Bank»

Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κάλυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως της τράπεζας με την επωνυμία «Alpha Bank» συνολικού ποσού 3.609.600.000,00 Eυρώ...

...ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων στα μέτρα που λήφθηκαν για τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στο πλαίσιο της τρέχουσας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης (2008/C 270/02)...

...Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ομολογιούχους ομολογιακού δανείου εκδόσεως της τράπεζας με την επωνυμία «Alpha Bank» συνολικής ονομαστικής αξίας 3.609.600.000,00 Eυρώ, σε αντικατάσταση του τίτλου με ISIN XS 0572065513, ίσης ονομαστικής αξίας, τριετούς διάρκειας και λήξεως 27−12−2013, βάσει της υπ’ αριθμ. 90006/23−12−2010 υπουργικής απόφασης σύμφωνα με το κείμενο της εγγύησης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα...