Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2011

Σε απεργία οι δικηγόροι Σπάρτης

Αποχή από τα καθήκοντα τους για όλη την βδομάδα αποφάσισαν οι δικηγόροι της Σπάρτης. Από σήμερα λοιπόν ως και την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2011 χωρίς δικηγόρους η Σπάρτη.

Κυριακή, 30 Ιανουαρίου 2011

Λακωνία, εικόνες

Εικόνες από την Λακωνία.

Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2011

εικόνες της Μάνης

Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2011

Απίστευτο βίντεο: ο Berlusconi να χορεύει στην Λακωνία το SEXY

Στην ονειρική Ελαφόνησο Λακωνίας έπιασε ο φακός τον Berlusconi να χορεύει το SEXY...

Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2011

Ανοιχτή Διαβούλευση για τον Τουρισμό στην Πελοπόννησο

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης προσκαλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της Πελοποννήσου στον τομέα της Τουριστικής Ανάπτυξης στην 1η Ανοιχτή Διαβούλευση για τον Τουρισμό στην Πελοπόννησο.

Στο πλαίσιο των δεσμεύσεων του κ. Τατούλη για συνεχή επικοινωνία και εμβάθυνση της συμμετοχικότητας των πολιτών στους θεσμούς και στα κέντρα λήψης αποφάσεων, προσκαλούνται όλοι οι πολίτες να καταθέσουν τις απόψεις και θέσεις τους προκειμένου να καταρτισθεί ένα όσο το δυνατόν περισσότερο συνεκτικό επιχειρησιακό σχέδιο για την τουριστική ανάπτυξη της Πελοποννήσου.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29/01/2011 και ώρα 11:00 π.μ στην αίθουσα του Βουλευτικού στο Ναύπλιο.

Πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός»

Η Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η συγκεκριμένη Πράξη αποσκοπεί στη διαφοροποίηση και στον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με την επιχειρηματική αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, στην ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση του φυσικού και πολιτισμικού αποθέματος και στην άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης.

Στην κατεύθυνση αυτή, μέσω της Πράξης Εναλλακτικός Τουρισμός, θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια τα οποία θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας ή περισσότερων ειδικών ή/και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως αυτές αναφέρονται ενδεικτικά κατωτέρω:

Αθλητικός τουρισμός αναψυχής
Πολιτιστικός τουρισμός
Θαλάσσιος τουρισμός
Τουρισμός υπαίθρου
Γαστρονομικός τουρισμός
Τουρισμός υγείας και ευεξίας
Κύριοι στόχοι των επενδυτικών σχεδίων που θα ενισχυθούν είναι ενδεικτικά οι κατωτέρω:

Η ανάπτυξη εναλλακτικών τουριστικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων.
Η προσωποποίηση και εξατομίκευση της τουριστικής εμπειρίας.
Η παροχή ολοκληρωμένων τουριστικών υπηρεσιών σε ειδικές ομάδες επισκεπτών (π.χ. επαγγελματικές ομάδες, ΑμεΑ κ.λπ.).
Η διαφοροποίηση των παρεχόμενων τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών από τις μορφές μαζικού τουρισμού.
Η διασύνδεση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων με την τοπική παραγωγή.
Η τουριστική αξιοποίηση των τοπικών, φυσικών και πολιτιστικών πόρων.
Η εισαγωγή καινοτόμων και ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού
Η ενίσχυση της αειφορίας και η μείωση των εξωτερικών επιβαρύνσεων των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων.
Η διάχυση και ενίσχυση της πιστοποίησης της ποιότητας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.
Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί μέσω της Πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός» και προέρχεται από δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 20.000.000 €.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να είναι:

Α) Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Κοινωνία Αστικού Δικαίου) τα οποία:

Έχουν, τουλάχιστον έναν Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), από αυτούς που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2 του Οδηγού της Πράξης (Εφεξής επιλέξιμος Κ.Α.Δ.).
Λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
Έχουν έναρξη δραστηριότητας του επιλέξιμου Κ.Α.Δ. πριν από την 01/01/2010.
Β) Τα ανωτέρω φυσικά ή νομικά πρόσωπα δύνανται να υποβάλλουν την επενδυτική τους πρόταση, είτε μεμονωμένα, είτε από κοινού, με τη μορφή Σύμπραξης, μαζί με τουλάχιστον μία (1) από τις τουριστικές επιχειρήσεις των Κ.Α.Δ. 55 ή/και 79 του Πίνακα 2 του Οδηγού της Πράξης, η οποία συστήνεται πριν από την υποβολή της πρότασης, με συμβολαιογραφική πράξη μεταξύ των εταίρων.

Στο πλαίσιο της Σύμπραξης ορίζεται υποχρεωτικά μια (1) εκ των συμπραττομένων επιχειρήσεων των Κ.Α.Δ. 55 ή 79, με έναρξη δραστηριότητας πριν από την 01/01/2010, ως ο Υπεύθυνος (Leader) της Σύμπραξης. Το κριτήριο έναρξης δραστηριότητας πριν από την 01/01/2010 αρκεί να πληρώνεται από τον Υπεύθυνο (Leader) του συνεργατικού σχήματος. Οι υπόλοιπες συμπράττουσες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος.

Στην περίπτωση των Συμπράξεων, δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι όλοι οι συμπράττοντες, οι οποίοι υλοποιούν, τιμολογούν και εξοφλούν τις δαπάνες, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο επενδυτικό σχέδιο και λαμβάνουν την αναλογούσα επιχορήγηση που θα αναλογεί στο ποσοστό συμμετοχής τους επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Σε κάθε περίπτωση τονίζεται ότι θα πρέπει, τόσο ο προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου, όσο και το ποσοστό συμμετοχής των συμπραττομένων επί του προϋπολογισμού αυτού, να τεκμηριώνεται επαρκώς σε σχέση με τους στόχους και την ανάπτυξη της εναλλακτικής δραστηριότητας.

Επιπλέον, επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθεί στην παροχή υπηρεσιών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Ειδικότερα, δικαίωμα συμμετοχής στην Πράξη έχουν οι επιχειρήσεις οι οποίες ανήκουν στους κλάδους (Κ.Α.Δ.) που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2 του Οδηγού της Πράξης και δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους στην παροχή υπηρεσιών εναλλακτικού τουρισμού.
Η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας ή / και άδειες άσκησης επαγγέλματος.
Η επιχείρηση είναι υφιστάμενη με ημερομηνία Έναρξης Δραστηριότητας πριν την 01/01/2010. Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο υποβάλλεται από Σύμπραξη, η υποχρέωση της παρούσης παραγράφου ισχύει μόνο για τον Υπεύθυνο (Leader) του σχήματος. Οι λοιποί συμπράττοντες μπορούν να συμμετέχουν ακόμη και εάν η επιχείρηση έχει συσταθεί μετά την 01/01/2010, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τουλάχιστον έναν επιλέξιμο Κ.Α.Δ από αυτούς που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2 του Οδηγού της Πράξης.

Η Επιχείρηση δεν έχει λάβει κατά την τελευταία τριετία επιχορηγήσεις από προγράμματα και δράσεις κρατικών ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis οι οποίες αθροιστικά μαζί με την αιτούμενη επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 200.000 ευρώ.
Η επιχείρηση δεν έχει λάβει άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες αν από τη σώρευση με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας προκύπτει ένταση ενίσχυσης μεγαλύτερη από αυτήν που καθορίζεται με βάση συγκεκριμένα δεδομένα εκάστης περίπτωσης σε Κανονισμό περί απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή.
Η Επιχείρηση δεν είναι προβληματική.
Δεν εκκρεμεί σε βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης, μέρους ή όλου, χορηγηθείσας ενίσχυσης.
Η επιχείρηση έχει υποβάλει μία (1) μόνο πρόταση έργου για κάθε Αριθμό Φορολογικού Μητρώου. Η παραπάνω δυνατότητα δεν ισχύει για τις τουριστικές επιχειρήσεις που υποβάλλουν την πρότασή τους με τη μορφή Σύμπραξης.
Το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών/ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης κατά το τελευταίο έτος. Για τα συνεργατικά - εταιρικά σχήματα με τη μορφή της Σύμπραξης, υπολογίζεται ο ετήσιος κύκλος εργασιών/ακαθάριστων εσόδων του έτους 2010 του Υπεύθυνου (Leader) της Σύμπραξης.
Κάθε επιχείρηση που θα συμμετάσχει στην Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» μπορεί να υποβάλει επενδυτική πρόταση σύμφωνα με το κατωτέρω πλαίσιο επιλέξιμων ενδεικτικών ενεργειών και δαπανών:

Κατηγορία Δαπάνης & ποσοστό προϋπολογισμό
1.Προμήθεια εξοπλισμού ≤100%
2.Κτιριακά - Διαμόρφωση χώρων - Ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις ≤60%
3.Προβολή - Προώθηση ≤15%
4.Αμοιβές συμβούλων (εκπόνηση επενδυτικού σχεδίου, παρακολούθηση και συμβουλευτική υποστήριξη κλπ)≤5%
5.Άλλες δαπάνες (μεταφορά τεχνογνωσίας, αγορά δικαιωμάτων, ενσωμάτωση προτύπων κ.λπ.)≤6%

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της Πράξης (ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σto Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως).

Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων:

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται στις 15.000 € και ο μέγιστος προϋπολογισμός μπορεί να ανέρχεται μέχρι του ποσού των 400.000 €.

Ύψος Δημόσιας Δαπάνης - Δημόσια Χρηματοδότηση:
Το ύψος της δημόσιας χρηματοδότησης ως ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στο 40%. Επιπλέον προσαύξηση κατά 5% δίνεται σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε μικρά νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων. Στις περιπτώσεις Σύμπραξης η προσαύξηση κατά 5% δίνεται σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε μικρά νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων. Το υπόλοιπο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού θα καλύπτεται με ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης.

Πληροφορίες - Υποβολή Προτάσεων:
Η υποβολή των προτάσεων και η αποστολή τους θα γίνεται σε έναν από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ, με βάση την περιφερειακή αρμοδιότητα του καθενός καθώς και στα συνεργαζόμενα με τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικά Ιδρύματα και Αναπτυξιακούς Φορείς (Παράρτημα 7 του Οδηγού της Πράξης).

Η επενδυτική πρόταση θα υποβάλλεται µε το «Έντυπο Υποβολής», το οποίο παράγεται κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής μέσω του διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική. Προτάσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν θα αξιολογούνται.

Το έντυπο υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρίσκουν στο διαδικτυακό τόπο www.ependyseis.gr, καθώς και στους παρακάτω διαδικτυακούς τόπους:

του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, Γενικής Γραμματείας Τουρισμού www.visitgreece.gr,
του ΕΣΠΑ www.espa.gr,
της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ www.antagonistikotita.gr,
του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr
Προδημοσίευση & Παραρτήματα Οδηγού Προγράμματος

Τα ανωτέρω συνημμένα αρχεία αποτελούν επίσημο κείμενο Διαβούλευσης για την Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» - Τυχόν παρατηρήσεις και σχόλια θα πρέπει να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση eysded@mintour.gr μέχρι και την Παρασκευή 28/01/2011.

Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2011

ΝΑΙ στην προστασία της Βιοποικιλότητας οι Λάκωνες αντίθετοι στις ρυθμίσεις...

Αντίθετοι είναι οι Λάκωνες στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου για τη Βιοποικιλότητα σχετικά με την διαφαινόμενη βούληση του υπουργείου για την κατάργηση του ορίου των 4 στρεμμάτων και των παρεκκλίσεων ως ανώτατου ορίου δόμησης στις προστατευόμενες περιοχές Natura 2000.

Η Λακωνία ως τόπος ιδιαίτερης ομορφιάς και παρθένου τοπίου έχει εξαιρετικά και αναλογικά μεγάλο τμήμα της χαρκτηρισμένο ως Natura 2000.

Εάν οριστικοποιηθούν οι ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου, αυτό θα πλήξει ανεπανόρθωτα την περιοχή, χωρίς ουσία μιας και ως τώρα με σεβασμό πάντοτε στο περιβάλλον ζούμε και προστατεύουμε τον τόπο μας σε αρμονία με το Natura 2000, χάρις στο οποίο γλίτωσαν οι περιοχές τις Λακωνίας που είχε στοχοποιήσει το Υπουργείο Ανάπτυξης τα προηγούμενα χρόνια για καυασκευή εργοστασίων σε Μάνη και Βάτικα!!!

Αν μας διώξουν από τους τόπους μας δεν θα προστατέψουν το περιβάλλον, κάτι που ως τώρα κάναμε εμείς όλα αυτά τα χρόνια, αλλά θα το αφήσουν έρμαιο στις ορέξεις για κατασκευές εργοστασίων, τεράστιων ξενοδοχείων και πάρκων-θηρίων με ανεμογεννήτριες.

Έτσι δεν μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος της προστασίας της περιοχής αφού σε σύντομο χρονικό διάστημα η περιοχή θα γίνει ακατοίκητη.

Κυριακή, 23 Ιανουαρίου 2011

Σχεδίαζαν μια νέα Μύκονο στην Ελαφόνησο

Η σύζυγος και ο κουνιάδος του alter ego του πρώην δημάρχου της Αθήνας μετά την εξαγορά του 50% του «κάμπινγκ Σίμος» με τους ίδιους συνέταιρους, επιχειρηματίες από την Καλαμάτα, αγόρασαν και 25 στρέμματα γύρω από αυτό.
Από τα ενδότερα του Δήμου Αθηναίων... οραματίστηκαν τη δημιουργία της «Μυκόνου της Πελοποννήσου». Σ' έναν από τους ομορφότερους τόπους της χώρας, την Ελαφόνησο Λακωνίας, αποφάσισαν να επενδύσουν σε real estate η Παγώνα Καρατζά και ο Β. Τριανταφύλλης (σύζυγος και ο κουνιάδος του Σωτήρη Καρατζά, «alter ego» και στενού συνεργάτη του τέως δημάρχου Αθηναίων κ. Ν. Κακλαμάνη) με τους επιχειρηματίες Αναστάσιο και Ιωάννη Τζουμάνη, οι οποίοι την ίδια περίοδο υπήρξαν και προμηθευτές του Δήμου Αθηναίων.

Το 2008, δύο χρόνια μετά την εκλογή του Νικήτα Κακλαμάνη στη δημαρχία της Αθήνας, αγόρασαν το κάμπινγκ Σίμος μέσω της εταιρείας «Σίμος Τουριστικές Επιχειρήσεις ΕΠΕ», στην ομώνυμη παραλία της Ελαφονήσου, έναντι 1,8 εκατ. ευρώ (αντικειμενική αξία).

Μετά το κάμπινγκ 25 στρεμμάτων, οι επενδυτές απέκτησαν άλλα 25 στρέμματα, «καθαρά» και εκμεταλλεύσιμα. Η εταιρεία ανήκει κατά το ήμισυ στους αδελφούς Τζουμάνη, και το υπόλοιπο 50% στην Παγώνα Τριανταφύλλη-Καρατζά και τον αδελφό της Ευάγγελο Τριανταφύλλη, που εκτός από συγγενείς του Σ. Καρατζά υπήρξαν και στενοί συνεργάτες του τέως δημάρχου Ν. Κακλαμάνη.

Καθαρή η έκταση. Τα πρόσωπα των ιδιοκτητών έγιναν γνωστά ύστερα από δημοσιεύματα και τηλεοπτικές εκπομπές που αποκάλυψαν την επιβολή προστίμων στην εταιρεία για πολεοδομικές παραβάσεις. Η «Σίμος Τουριστικές Επιχειρήσεις» μετά την εξαγορά του κάμπινγκ προχώρησε, στις 17 Απριλίου 2008, στην αγορά από μέλη της οικογένειας Λιάρου -μίας από τις μεγαλύτερες και παλαιότερες οικογένειες του νησιού- έκτασης 25 στρεμμάτων περίπου πέριξ του κάμπινγκ, καταβάλλοντας ποσό περίπου 500.000 ευρώ με βάση τα συμβόλαια που υπογράφηκαν.

Η έκταση, όπως αναφέρουν οι κάτοικοι, είναι «καθαρή», δηλαδή δεν έχουν καταγραφεί διεκδικήσεις από το Δημόσιο, ούτε έχει χαρακτηριστεί ως δασική έκταση. Αυτό σημαίνει ότι είναι αξιοποιήσιμη για την κατασκευή τουριστικών καταλυμάτων ή για την επέκταση του κάμπινγκ, ακόμα και για μελλοντική πώληση. Από εκείνη τη χρονιά -το 2008- παρατηρήθηκε αύξηση στην αγοραπωλησία εκτάσεων, ενώ η Ελαφόνησος «βοά» για τα σχέδια επενδυτών που θέλουν να μετατρέψουν το νησί σε νέα... Μύκονο, σε παραθεριστικό θέρετρο υψηλών απαιτήσεων για «πλούσιους» επισκέπτες.

Δεν είναι τυχαίο ότι το μικρό νησί έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο NATURA 2000 για τη διατήρηση της φυσικής ομορφιάς και για την προστασία άγριων ζώων και μοναδικών φυτών που διαθέτει. Τα τελευταία χρόνια αρκετοί επώνυμοι επισκέπτονται «ινκόγκνιτο» την Ελαφόνησο και όλο και καινούργιοι «μύθοι» για την έλευση κάποιου νέου κοσμικού κυκλοφορούν στα καφενεία του νησιού. Φήμες αναφέρουν ότι ο Μάικλ Σουμάχερ, ο διάσημος οδηγός της Φόρμουλα 1, είχε δείξει ενδιαφέρον το 2009 να αγοράσει έκταση στην Ελαφόνησο.

Πρόστιμο πολεοδομίας. Αποκάλυψε τη συνεργασία. Η εταιρεία των αδελφών Τζουμάνη και των συγγενών του Σ. Καρατζά επένδυσε στην αναπτυσσόμενη Ελαφόνησο σε έκταση που η αντικειμενική αξία των 25 στρεμμάτων υπολογίζεται σε 350.000 ευρώ, 150.000 λιγότερα από την τιμή των συμβολαίων. Η εμπορική αξία όμως της έκτασης, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ, αφού το στρέμμα πωλείται 40-50.000 ευρώ.
Οι αδελφοί Τζουμάνη γνώριζαν καλά το νησί από το 2001, όπου υπενοικίαζαν το εστιατόριο στο κάμπινγκ Σίμος, και έχουν κερδίσει την εκτίμηση της τοπικής κοινωνίας. Με την πάροδο των χρόνων βρήκαν την ευκαιρία να αγοράσουν το κάμπινγκ, το οποίο ανήκε και αυτό σε μέλη της πολυπληθούς οικογένειας Λιάρου, συνεταιριζόμενοι το 2008 με την Παγώνα Καρατζά και τον Β. Τριανταφύλλη.
Η επιχειρηματική συνεργασία των τεσσάρων αποκαλύφθηκε πριν από λίγο καιρό, από ένα πρόστιμο που επέβαλε η Πολεοδομία Μολάων στην εταιρεία «Σίμος Τουριστικές Επιχειρήσεις ΕΠΕ» για την κατασκευή ενός παράνομου? τοιχίου. Το πρόστιμο που επιβλήθηκε θα μπορούσε να αποτελεί μία ακόμα περίπτωση πολεοδομικής παράβασης στην Ελαφόνησο, αν οι ιδιοκτήτες δεν είχαν και άλλη σχέση με τον Δήμο της Αθήνας.

Το νόμιμο και το ηθικό. Εκαναν μπίζνες με τους προμηθευτές. Οι διαδικασίες ανάθεσης από τον δήμο προς την εταιρεία Τζουμάνη μπορεί να είναι νομότυπες, όμως δημιουργείται το ερώτημα κατά πόσο είναι «ηθικό και νόμιμο» οι άμεσοι συνεργάτες του τέως δημάρχου Ν. Κακλαμάνη, Παγώνα Καρατζά και Β. Τριανταφύλλης, από τη μία πλευρά να συναλλάσσονται για λογαριασμό του δήμου με τη συγκεκριμένη εταιρεία και από την άλλη πλευρά, ως φυσικά πρόσωπα, να διατηρούν κοινή επιχείρηση με τους προμηθευτές του δήμου. Τελικά, πώς ο Σ. Καρατζάς, συνταξιούχος εκπαιδευτικός, και η σύζυγός του, υπάλληλος στον δήμο της Αθήνας, τα τελευταία έξι χρόνια απέκτησαν δύο ακίνητα στο Κολωνάκι και την ιδιοκτησία ενός κάμπινγκ και δεκάδων στρεμμάτων στην αναπτυσσόμενη Ελαφόνησο;

Οι αρχικές αποκαλύψεις ενεργοποίησαν το ΣΔΟΕ, που διά στόματος του γενικού γραμματέα κ. Ι. Καπελέρη δήλωσε ότι θα προχωρήσει στον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων του Σ. Καρατζά.
Ο στενός συνεργάτης του Ν. Κακλαμάνη, μετά τα δημοσιεύματα και τις εκπομπές στην τηλεόραση που δημιούργησαν υπόνοιες για παράνομο πλουτισμό, ζήτησε μέσω των δικηγόρων του από το ΣΔΟΕ να πραγματοποιήσει άμεσο και πλήρη έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων του ιδίου, της συζύγου του, καθώς και συγγενικών του προσώπων, όπως αναφέρει στην επιστολή που έστειλε στον ειδικό γραμματέα του ΣΔΟΕ κ. Ι. Καπελέρη.

Οι εταιρείες των Αφων Τσουμάνη. «Δουλειές» με τον δήμο. Η σύζυγος του Σ. Καρατζά εργαζόταν στο γραφείο του τέως δημάρχου υπό τις εντολές του συζύγου της και ο αδελφός της Β. Τριανταφύλλης είχε οριστεί μέλος σε τρία -τουλάχιστον- διοικητικά συμβούλια οργανισμών του δήμου, από τον τέως δήμαρχο Ν. Κακλαμάνη. Από την άλλη πλευρά οι Ιωάννης και Τάσος Τζουμάνης από την Καλαμάτα διατηρούν εταιρεία εστίασης με την επωνυμία «Τζουμάνης Αναστάσιος και Σία Ο.Ε.» η οποία έχει αναλάβει εργασίες για την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων με απευθείας αναθέσεις από τον Δήμο της Αθήνας συνολικού ύψους 264.000 ευρώ περίπου τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Εμφανίστηκε ως προμηθευτής του δήμου την πρώτη χρονιά που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο κ. Ν. Κακλαμάνης (2007) και έκτοτε απασχολήθηκε «αποκλειστικά» στις δημοτικές εκδηλώσεις.

Με νόμιμες διαδικασίες, η εταιρεία των αδελφών Τζουμάνη ανέλαβε έργα ύψους 33.000 ευρώ το 2007, αμείφθηκε για τις υπηρεσίες της με 55.000 ευρώ περίπου το 2008 και έλαβε από τον δήμο της Αθήνας το 2009 το ποσό των 76.000 για την τροφοδοσία διαφόρων εκδηλώσεων. Για το 2010, που ήταν και προεκλογική χρονιά, η ανοδική πορεία των εκδηλώσεων «εκτόξευσε» τις δουλειές περίπου στα 100.000 ευρώ. Η νέα δημοτική αρχή του Δήμου Αθηναίων ερευνά επίσης και τη συμμετοχή της εταιρείας στη σίτιση των αστέγων μέσω του Κέντρου Υποδοχής Αστέγων του Δήμου Αθηναίων.

Ανοιξε τον δρόμο
Ο Στέγγος ανακάλυψε το νησί. Από τους πρώτους που ανακάλυψαν τις ομορφιές της Ελαφονήσου, που την επέλεξε για να κατασκευάσει εξοχική κατοικία ήταν ο επιχειρηματίας Κ. Στέγγος. Οι κάτοικοι αναγνωρίζουν ότι η έλευση της οικογένειας Στέγγου στην περιοχή άνοιξε τον δρόμο και για άλλους επώνυμους που γνώρισαν και αγάπησαν το νησί.

Ενδιαφέρον όμως για την αγορά γης στην Ελαφόνησο έδειξαν και ξένοι επιχειρηματίες, κυρίως Ιταλοί και Γερμανοί, που μαγεύτηκαν από την άγρια ομορφιά της περιοχής. Το θετικό κλίμα που δημιουργήθηκε στους κατοίκους του νησιού τα πρώτα χρόνια που καταγράφηκε αύξηση του ενδιαφέροντος ιδιωτών για αγορά γης έχει μετατραπεί σε αγωνία για το μέλλον της περιοχής.
Αρκετοί προχώρησαν σε καταγγελίες που αφορούν την αυθαίρετη κατασκευή οικημάτων ή την καταπάτηση δασικών εκτάσεων, κινητοποιώντας την Πολεοδομία Μολάων καθώς και τον επιθεωρητή Περιβάλλοντος.

Υπάρχει όμως και μια μερίδα κατοίκων και επαγγελματιών που ασχολούνται με τον χώρο της αγοραπωλησίας εκτάσεων γης και αναρωτιούνται για την «ταχύτητα» που λειτουργούν οι τοπικές πολεοδομικές και δασικές αρχές το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Διαμφισβητούμενες εκτάσεις «Πριν από κάποια χρόνια, που τα κτήματα κοντά στη θάλασσα κόστιζαν 600.000 δρχ., παρακαλούσαμε τις υπηρεσίες να χαρακτηρίσουν τα κτήματά μας και παίρναμε απάντηση μέχρι και ύστερα από? 4 χρόνια» λένε οι κάτοικοι. Σήμερα που οι εκτάσεις κοστολογούνται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ γίνονται σωρηδόν αυτεπάγγελτοι χαρακτηρισμοί δασικών εκτάσεων, όπως αναφέρουν.

Συμβολαιογράφοι και δικηγόροι έχουν γίνει θαμώνες των εισαγγελικών αρχών προκειμένου να συμμετάσχουν στις διερευνήσεις του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της περιοχής, αναζητώντας για τους πελάτες τους -αν και δεν υποχρεούνται από τον νόμο- τα έγγραφα από τη δασική υπηρεσία και την πολεοδομία που πιστοποιούν την «καθαρότητα» του οικοπέδου.
Και όλα αυτά γιατί υπάρχουν εκτάσεις που δεν διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας αλλά έχουν μεταφερθεί «διά στόματος» από γενιά σε γενιά.

ΕΘΝΟΣ, Νίκος Β. Τσίτσας

Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2011

Το βίντεο με την καλπονοθεία στην Πελοπόννησο...

Aπό τον Πάνο Παπαδόπουλο

Στα χνάρια της Φεβρωνίας και του Αγοραστού, Περιφερειακός Σύμβουλος Πελοποννήσου του Συνδυασμού του κ. Δημήτρη Δράκου, έχει καταγραφεί από τις κάμερες να αλλοιώνει μυστική ψηφοφορία που βρίσκεται σε εξέλιξη...

Το ρόλο του "βοσκού" για την αλλοίωση της μυστικής ψηφοφορίας, για την εκλογή του συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης, ανέλαβε Περιφερειακός που κάθετε δίπλα στον επικεφαλής της μειοψηφίας στην διάρκεια της συνεδρίασης του τελευταίου Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου την Δευτέρα 17 Ιανουάριου στην Τρίπολη.

Στη μόνη ψηφοφορία που ο τέως Νομάρχης Μεσσηνία μπορεί να δημιουργήσει εμπλοκή με...
την άρνηση του να συναινέσει, στην εκλογή με αυξημένη ψηφοφορία, ενός νέου θεσμού που θα λειτουργεί διαμεσολαβητικά και ευεργετικά, μεταξύ των πολιτών και της περιφέρειας, μέλη του συνδυασμού του συμμετείχαν στην αλλοίωση της μυστικής ψηφοφορίας αποκαλύπτοντας απρόκλητα μπροστά στην κάμερα την επιλογή τους.

Η κάμερα που μετέδιδε ζωντανά την συνεδρίαση μέσω του Ιντερνέτ και όπως αργότερα αποκάλυψε ο κ. Μπούκλης, περιφερειακός σύμβουλος επικεφαλής των οικολόγων, την παρακολούθησαν πάνω από 1800 άτομα μέσω του διαδικτύου, κατέγραψε όλες τις κινήσεις των συμβούλων που έδιναν τα ψηφοδέλτια τους στον περιφερειακό σύμβουλο αμέσως μετά την άσκηση του δικαιώματος τους και έξοδο τους από το παραβάν στο οποίο έμπαιναν με δύο ψηφοδέλτια και ένα φάκελο.

Στο video που καταγράφει όλες αυτές τις κινήσεις είναι εμφανές ότι αρκετοί ήταν εκνευρισμένοι για την πρακτική αυτή, και πέταγαν τα ψηφοδέλτια υποτιμητικά στον περιφερειακό σύμβουλο ο οποίος προφανώς έχοντας γνώση της ανηθικότητας της πράξης τα μάζευε και τα έκρυβε αφού φυσικά κατέγραφε τα κουκιά.

Το ερώτημα που προκύπτει πλέον εκτός του ηθικού, είναι εάν υπάρχει και νομικό θέμα στην αλλοίωση αυτή που προκύπτει σε μια ψηφοφορία για την οποία από την αντιπολίτευση έγινε επίκληση δεκάδων νόμων, διατάξεων, εγκυκλίων και άλλων γραφειοκρατικών τινών για να μπλοκαριστεί με επίφαση νομιμότητας η όποια επιλογή της πλειοψηφίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου.

Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2011

ΤΑΫΓΕΤΟΣ, ΛΑΚΩΝΙΑ

Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2011

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΤΑ

Το ιστορικότερο ποτάμι της Λακωνίας κατά την διαδρομή του, από τις πηγές του έως τις εκβολές του, αυτή την εποχή δέχεται τα απόβλητα των εργοστασίων των ελαιοτριβείων και άλλων βιομηχανιών, που καταλήγουν στις ακτές του Λακωνικού κόλπου. Τις τελευταίες ημέρες οι ποσότητες αυτές για άγνωστο λόγο έχουν αυξηθεί με αποτέλεσμα η υδρόβια πανίδα του Ευρώτα να ζητά απεγνωσμένα βοήθεια από τον ευαίσθητο πολίτη.Συγκεκριμένα, εκατοντάδες ψάρια, όπως κέφαλοι , λαβράκια, χέλια και καβούρια ξεβράστηκαν στις όχθες του ποταμού.

Τα πουλιά που ζουν σε αυτόν τον υδροβιότοπο όπως πάπιες, αγριόπαπιες, ερωδιοί, και τόσα άλλα είδη, λόγω της δυσοσμίας και της χρωμάτωσης του νερού που έχει γίνει μαύρο, και γενικότερα της μόλυνσης, δεν πλησιάζουν τις όχθες του Ευρώτα.

Πολίτες που ενδιαφέρονται για το μέλλον του Ευρώτα και γενικότερα για τον τόπο κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και ζητούν την βοήθεια της πολιτείας.

Ο Δήμαρχος Ευρώτα ενημέρωσε τους αρμόδιους φορείς για την κατάσταση αυτή και με δικά του μέσα προσπαθεί να διατηρήσει τη ζωή στον Ευρώτα.

ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (πηγή: leimonitis.blogspot)

Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2011

Λιαντίνης 1995: Ζούμε σε βάρος των μελλοντικών γενεών


Ο Δημήτρης Λιαντίνης στο Ηρώδειο το 1995 μιλάει για το πως "ζούμε σε βάρος των μελλοντικών γενεών".

Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011

Για προβοκάτσια καταγγέλλουν τον Δήμαρχο Καλαμάτας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: "Παλιά του τέχνη… κόσκινο, η προβοκάτσια του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Νίκα Παναγιώτη"

To Ενιαίο Συνδικάτο Σωματείων Υπαιθρίων πωλητών Ελλάδος, δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο στο υπαίθριο εμπόριο, έχοντας έννομο συμφέρον και γνώση, των πεπραγμένων του δημοτικού συμβουλίου Καλαμάτας, η οποία αποφάσισε εν μια νυκτί την ακύρωση της Πανήγυρης της Υπαπαντής του Κυρίου,
ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ ευθέως την πολιτική του Δημάρχου κ. Νίκα,
ο οποίος ξοφλώντας ΄΄ προεκλογικά γραμμάτια ΄΄ δείχνοντας ναζιστικό χαρακτήρα, όχι μόνο δεν δέχτηκε το αίτημά μας, για συνάντηση με θέμα τον τρόπο τέλεσης της Πανήγυρης(Αριθ. Πρωτ. 123/07-12-2010), αλλά αντίθετα προχώρησε στην ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ αυτής, που οι γονείς μας με κόπο δημιούργησαν κάτω από αντίξοες συνθήκες, με σύμμαχο το καταναλωτικό κοινό της Καλαμάτας.
Επειδή ζούμε σε ένα ευνομούμενο κράτος και έχοντας εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ στις ορέξεις του Δημάρχου Καλαμάτας, ο οποίος προσπαθεί όπως οι Ναζί έστειλαν στα στρατόπεδα και στη πυρά τους μισητούς τους Εβραίους,
Να αφανίσει ένα κλάδο βιοπαλαιστών απαγορεύοντάς μας, το κεκτημένο δικαίωμα στην εργασία.
Μη έχοντας επιχειρήματα ο Δήμαρχος ρίχνοντας λάσπη στο συνδικαλιστικό μας όργανο, διαδίδει πως κατά την περυσινή τέλεση της Πανήγυρης, δεν καταθέσαμε --ΕΛΕΟΣ !!!-- ως υπόλοιπο πληρωμής στο τμήμα προσόδων του Δήμου Καλαμάτας το ποσό των 320!!!ευρώ αν και ο Δήμος εισέπραξε πάνω από 60.000(εξήντα χιλιάδες)!!!!για 2 ημέρες εργασίας μας.
Επειδή έχουν γνώση οι φύλακες για άλλη μια φορά ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ, προς το σύμμαχο και φίλα προσκείμενο καταναλωτικό κοινό της Μεσσηνίας, πως το Πανηγύρι της Υπαπαντής του Κυρίου στη Καλαμάτα και φέτος θα διεξαχθεί στις 01 και 02 Φεβρουαρίου στον ίδιο γνωστό χώρο.

ΑΘΗΝΑ 12-01-2011
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ε.Σ.Σ.Υ.Π.Ε.Δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο
(Αρ.αποφ 3360,αυξ.αριθ.796ΕΙΔ.6015)Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 44. ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Τ.Κ.13561
ΤΗΛ. 210/8547918-19
FAX 210-8547920
www.sindikatomikropoliton.come-mail:sindikatomikropoliton@gmail.com

Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2011

Γενικά Αρχεία του Κράτους (Νομός Λακωνίας)

Η ψηφιακή πολιτιστική συλλογή των Γενικών Αρχείων του Κράτους
Οι αρχειακές συλλογές που φυλάσσονται στην κρατική αρχειακή υπηρεσία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Σ’ αυτές αποτυπώνεται ο τρόπος με τον οποίο χειρίζονται, κράτος και πολίτες, όλα τα μικρά και μεγάλα ζητήματα της ζωής τους. Ο πλούτος των πληροφοριών που περιέχουν είναι εντυπωσιακός και ανεξάντλητος για κάθε πτυχή της κοινωνικής, πολιτικής, οικονομικής, επιστημονικής, πολιτιστικής και οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας του έθνους.

Το δυναμικό σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων @ρχειομνήμων σας δίνει τη δυνατότητα να περιηγηθείτε στις αρχειακές συλλογές των Γενικών Αρχείων του Κράτους, να αναζητήσετε τεκμήρια με βάση την αρχειακή περιγραφή τους και να δείτε στην οθόνη σας τα ψηφιακά τους αντίγραφα, που ζωντανεύουν τα ίχνη του παρελθόντος.

Η άμεση προβολή των τεκμηρίων που έχουν ψηφιοποιηθεί, συμπληρώνεται με τη δυνατότητα περιήγησης στο αρχειακό υλικό που φυλάσσεται σε όλες τις κρατικές αρχειακές υπηρεσίες, που τροφοδοτείται με κάθε νέα συλλογή, η οποία ταξινομείται και ψηφιοποιείται.

Επτά εκατομμύρια σελίδες στη διάθεσή σας… εδώ τα Γενικά Αρχεία του Κράτους από τον Νομό Λακωνίας.

Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2011

Καθαγιασμένες οι θάλασσες στα Βάτικα παρέα με έξι τάνκερ!!!

«Εν Ιορδάνη…» στο λιμάνι της Νεάπολης μαζί με έξι τεράστια τάνκερ, τον Μητροπολίτη Μονεμβασίας και Σπάρτης Ευστάθιος, τον νέο Δήμαρχο Μονεμβασίας Ηρακλή Τριχείλη, τον βουλευτή Γρ. Αποστολάκο, τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου Γιώργο Πουλοκέφαλο, τον Περιφερειακό Σύμβουλο Σπύρο Φλώρο, δημοτικούς σύμβουλους κι εκπρόσωπους Στρατιωτικών, Λιμενικών και Αστυνομικών Αρχών.Ήταν όλοι εκει...

Σάββατο, 8 Ιανουαρίου 2011

Η τύχη για το 2011 χαμογέλασε στην Αρεόπολη

Στην στην Αρεόπολη πουλήθηκε η τυχερή πεντάδα του πρωτοχρονιάτικου λαχείου με τα 15.000.000 ευρώ.

Κάτοικοι αναζητούν τον υπερτυχερό μεταξύ τους και εύχονται να μην ήταν κάποιος περαστικός αλλά ένας ή κάποιοι από τους ίδιους.

Παρασκευή, 7 Ιανουαρίου 2011

Λακωνία, Αθήνα 45 λεπτά πτήσης

null

Μπορούν να κλείνουν οι επτά χωματερές ή υπάρχει πρόβλημα στην Καλλικρατική υλοποίηση;

Το επόμενο βήμα για την υλοποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, που προβλέπει η απόφαση από 22/12/10 για το κλείσιμο και την αποκατάσταση των 79 ενεργών Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων. Με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Φώτη Χατζημιχάλη (2010)ξεκινά η παύση λειτουργίας ακόμη επτά ΧΑΔΑ στο νομό Λακωνίας και συγκεκριμένα οι ΧΑΔΑ στα χωριά Παπαδιάνικα, Άγιο Γεώργιο, Ρειχιά, Μολάους, Μονεμβάσια, Νιάτα και στηνΕλαφόνησο.

Οι σκουπιδότοποι αυτοί κλείνουν διότι εγκαταστάθηκε και τίθεται σε λειτουργία ο δεματοποιητής αποθήκευσης αστικών απορριμμάτων στους Μολάους, όμως εδώ υπάρχει ένα σοβαρό θέμα καθώς ο συγκεκριμένος δεματοποιητής βρίσκεται στον Καλλικρατικό Δήμο Μονεμβασίας και είναι αμφίβολο το κατά πόσο μπορεί να εξυπηρετεί όμορους ΧΑΔΑ πέρα αυτούς του ιδίου του Δήμου...

Τετάρτη, 5 Ιανουαρίου 2011

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΒΟΜΒΑ ΓΙΑ ΜΠΙΖΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΣΤΗΝ ΛΑΚΩΝΙΑ

Όλη η Λακωνία δεν μπορούσε να καταλάβει πως η κοινότητα Ελαφονήσου με 300 κατοίκους έγινε ο ένας από τους πέντε Δήμους του Νομού και καταδίκασε όλη την Ανατολική Λακωνία να γίνει ένα δύσμορφο τερατούργημα απέραντης έκτασης.

Η Ελαφόνησος δεν έχει θαλάσσια σύνορα με την υπόλοιπη Λακωνία όπως μπορεί να πιστευει εύκολα καθένας, αλλά, χερσαία, καθώς 3.000 στρέμματα γης και η λίμνη Στρογγύλη ανοίκουν από το 1850 στην Κοινότητα Ελαφόνησου!!!

Έτσι, δεν υπάρχει ούτε μία δικαιολογία για το Υπουργείο Εσωτερικών του ΠΑΣΟΚ ώστε να δικαιολογήσει πως σύνεβει αυτό το "λάθος". Από την άλλη η "παράξενη" σιωπή σε όλα αυτά των βουλευτών μας της αντιπολίτευσης της ΝΔ μας θυμίζει πλακάκια!!! Τέλος Πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ και φουλ ΝΔ είναι ο πρώην Δήμαρχος Αθηναίων Νικήτας Κακλαμάνης ο οποίος δώρησε ένα απορριμματοφόρο στην Ελαφόνησο.

Διαβαστε παρακάτω το ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ στην πρωινή εκπομπή με τον Γιώργο Ψάλτη ή ακούστε την εδώ (χρόνος έναρξης συγκεκριμένου ρεπορταζ 1:07:35)

"Υπάρχει μεγάλο φαγοπότι». Εκτενές ρεπορτάζ για τον Δήμο Αθηναίων και συγκεκριμένα για την δωρεά ενός απορριμματοφόρου στην Ελαφόνησο Λακωνίας για το οποίο διερωτάται αν θα μαζεύει και τα απορριμματα του κάμπινγκ!

Ρωτούν λοιπόν, τόσο τον Ν. Κακλαμάνη όσο και τον Διευθυντή του γραφείου Σωτήρη Καρατζά τι σχέση έχει ο Ευάγγελος Τριανταφύλλης, η Παγώνα Τριανταφύλλη-Καρατζά, ο Αναστάσιος Τζουμάνης & Ιωάννης Τζουμάνης με το κάμπινγκ Ελαφονήσου.

Οι τέσσερις τους έχουν δώσει 1.900.00ευρώ (στα χαρτιά και μόνο πρωφανός) προκειμένου να το αγοράσουν. Οι αφοι Τζουμάνοι είναι αυτοί που έπαιρναν με απευθείας αναθέσεις αρκετές εκδηλώσεις του Δήμου Αθηναίων από τον κ. Κακλαμάνη και τον συνέταιρό τους στο κάμπινγκ κ. Καρατζά.

Ο Σωτήρης Καρατζάς είναι συνταξιούχος εκπαιδευτικός ενώ η γυναίκα του υπήρξε και θέμα στην Ελευθεροτυπία μέσω ενώς χειρόγραφου σημειώματος οτι καποιες φαρμακευτικές εταιρείες θα έκαναν χορηγία σε εκδηλώσεις του Ν. Κακλαμάνη σε ορισμένα ξενοδοχεία!

Ο Ευάγγελος Τριανταφύλλης που είναι διορισμένος σε επιχειρήσεις του Δήμου και είναι ο αδελφός της σύμφωνα πάντα με το ΣΚΑΙ!!!

Ο δημοσιογράφος διερωτάται ποθεν εσχες 1000000 ευρώ όταν δηλώνεις 40.000 – 45.000 ευρώ το χρόνο; Ούτε η τράπεζα δεν σου δίνει τετοιο δάνειο! Ούτε από έξω δεν περνάς.

Την Παρασκευή, συνέχεια στο ρεπορταζ

Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2011

Πέτρος Τατούλης: Η Δημοκρατία θέλει δύναμη και μεγαλοψυχία...

Ομαλά κύλησε η πρώτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, που πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη χθες, Κυριακή, 2 Ιανουαρίου, και ολοκληρώθηκε μετά από τις διαδοχικές ψηφοφορίες για την εκλογή των μελών που συγκροτούν τις επιτροπές λειτουργίας του νέου Θεσμού.

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης στον χαιρετισμό του απηύθυνε ευχές σε όλα τα μέλη του συμβουλίου για ευημερία και δύναμη στο ρόλο που αναλαμβάνουν με την συμμετοχή τους στο νέο αυτό θεσμικό όργανο.....

Κατά το γράμμα του νόμου τη συνεδρίαση προέδρευσε ο πρώτος σε σταυρούς εκλεγμένος περιφερειακός σύμβουλος, κ. Παναγιώτης Αλευράς (ΠΕ Μεσσηνίας).Πιστός στις δεσμεύσεις του για κλίμα ομοψυχίας, συναίνεσης και συνεργατικότητας, ο πρώτος αιρετός Περιφερειάρχης Πελοποννήσου έδωσε το έναυσμα υπερψηφίζοντας για τα όργανα του συμβουλίου τους υποψηφίους της μειοψηφίας, κάτι που παρά την δέσμευση για συνεργασία και συναίνεση που ανέλαβε ο επικεφαλής της μειοψηφίας κατ' επανάληψη στους λόγους του, ούτε ο ίδιος ούτε οι σύμβουλοι του το έπραξαν.

Ο Πέτρος Τατούλης σχολιάζοντας την πρακτική αυτή σημείωσε "Η Δημοκρατία θέλει δύναμη και μεγαλοψυχία". Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών για τα όργανα του περιφερειακού συμβουλίου έχουν ως εξής:
Πρόεδρος: Γιώργος Πουλουκέφαλος (Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, πλειοψηφία)
Αντιπρόεδρος: Άγγελος Κοτσιόπουλος (Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, μειοψηφία)
Γραμματέας: Λάμπρος Μπούκλης (Επικεφαλής Οικολογική Συμπολιτεία του Μοριά)

Οικονομική Επιτροπή (τακτικά μέλη)
Υποψήφιοι της Πλειοψηφίας
Αλευράς Παναγιώτης (Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας)
Κονοπισόπουλος Μιλτιάδης (Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας)
Ντάνος Θεόδωρος (Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας)
Παπαγγελόπουλος Άγγελος(Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας)
Φλώρος Σπυρίδων (Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας)

Υποψήφιοι της Μειοψηφίας
Βαλασόπουλος Παναγιώτης (Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας)
Γόντικας Νικόλαος (Επικεφαλής Αγωνιστική Συσπείρωση)
Φαρλέκας Παναγιώτης (Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας)

Οικονομική Επιτροπή (αναπληρωματικά μέλη)
Υποψήφιοι της Πλειοψηφίας
Μπαρούνης Νικόλαος (Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας)
Λαπαθιώτη Παναγιώτα (Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας)
Λυτρίβης Νικόλαος (Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας)
Πισιμίσης Αθανάσιος (Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας)
Στρατηγάκος Ηλίας (Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας)

Υποψήφιοι της Μειοψηφίας
Μανδρώνης Κωνσταντίνος(Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας)
Λέγγας Κωνσταντίνος(Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας)
Πετράκος Αθανάσιος (Επικεφαλής Αγωνιστικής Συνεργασίας)

Ευχές από τον Δήμαρχο Μονεμβασίας

Από σήμερα ένας Καινούργιος Χρόνος ανατέλλει.

Μαζί μ’ αυτόν ανατέλλουν καινούργια όνειρα και ελπίδες.

Με την ευκαιρία αυτή ο Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο και οι υπάλληλοι του Δήμου Μονεμβασιάς εύχονται σε όλους εσάς και τις οικογένειές σας υγεία, χαρά, πρόοδο και ευημερία....

Το 2011 να φέρει «επί γης ειρήνη», η αγάπη να γεμίσει τις καρδιές μας και κάθε ευχή μας να γίνει πραγματικότητα.

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας, Ηρακλής Τριχείλης

Κυριακή, 2 Ιανουαρίου 2011

Ζωντανή μετάδοση της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου


Κυριακή 2 Ιανουαρίου 2011, η πρώτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου που θα πραγματοποιηθεί στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης στης 15:00 υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Πέτρου Τατούλη.