Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

Τα Κύθηρα ζητούν απαντήσεις από το Λιμεναρχείο Νεάπολης Λακωνίας

Συνέχεια της ανάρτησης μας "Απίστευτο!!! "Τρίγωνο των Βερμούδων" στην Λακωνία εξαφανίζει πλοία!!!" ακολουθούν από τα Κύθηρα τα παρακάτω πολύ σοβαρα ερωτήματα σχετικά την αγκυροβολία πλοίων στην περιοχή:
Την επομένη της ανάρτησης μας στις 29/3/11 και το Μυρτώο Πέλαγος γέμισε με φουνταρισμένα πλοία εκτός κόλπου Βοιών!!! (εικόνα, πάνω)

Εμείς για μια ακόμη φορά θα κρούσουμε τον κώδωνα του κινδύνου και θα είμαστε υπόχρεοι στις αρμόδιες Λιμενικές αρχές Βοιών Λακωνίας, εάν θα μπορούσαν να μας απαντήσουν.

1) Σε ποιό ακριβώς επίσημο χάρτη εμφαίνεται θέση αγκυροβολίου στην αναφερόμενη θαλάσσια περιοχή ;;; Διότι εμείς όσο και εάν συμβουλευθήκαμε τους επίσημους ναυτικούς χάρτες δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε ανάλογα σημεία.

2) Εάν γνωρίζουν τις αποφάσεις του ΣτΕ (σχετικό απόσπασμα αναφέρεται πιο κάτω και αφορά την περιοχή Πάχης Μεγάρων);;

3) Κατά πόσον οι Δημοτικές αρχές και οι Πολιτειακές (Περιφερειακές) αρχές είναι ενήμερες για την άδεια μακροχρόνιας αγκυροβολίας στα Ελληνικά χωρικά ύδατα και στην συγκεκριμμένη θαλάσσια περιοχή ;;

Και το βασικώτερον υπενθυμίζουμε ότι:

Η αγκυροβολία πλοίων μπορεί να παραβλάπτει τα οικοσυστήματα του θαλάσσιου χώρου του λιμένα και της γειτονικής παράκτιας χερσαίας ζώνης, ιδίως εάν η τελευταία έχει και οικιστικό χαρακτήρα και να παρεμποδίζει άλλες δραστηριότητες (αλιεία, κολύμβηση κ.λ.π.).

Στην περίπτωση αυτή, ο ειδικός κανονισμός λιμένος επιβάλλεται να περιλαμβάνει οπωσδήποτε και ρύθμιση, αποσκοπούσα στην προστασία των οικοσυστημάτων αυτών και των λοιπών εννόμων αγαθών.

Η ρύθμιση αυτή μπορεί, ενδεχομένως, να προβλέπει και ζώνες εντός του θαλάσσιου χώρου, όπου απαγορεύεται απολύτως η αγκυροβολία πλοίων.

Ειδικός κανονισμός λιμένος, ο οποίος δεν περιλαμβάνει τέτοια ρύθμιση, είναι κατά τούτο, από της απόψεως αυτής, παράνομος.

Μέχρι δε την θέσπιση τέτοιας ρυθμίσεως, η συστηματική αγκυροβολία πλοίων στον λιμένα απαγορεύεται, την τήρηση δε του απαγορευτικού αυτού κανόνα οφείλουν να επιβάλλουν οι Λιμενικές Αρχές.

Νόμοι: 1940/1991 άρθ. 10
ΚΔΝΔ: 141, 156
ΝΔ: 187/1973
Σ: 24

(Απόσπασμα απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας)

- Διατάξεις
................................
.......5. Επειδή, ο Κώδιξ Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ν.δ. 187/1973, Α. 261), στο Μέρος Τρίτο αυτού, που φέρει τον τίτλο "Αστυνομία λιμένων και παραλίων" (άρθρα 136 επ.), προσδιορίζει τις γενικές "αρμοδιότητες Διοικητικής Αστυνομίας" των Λιμενικών Αρχών (άρθρο 141), ρυθμίζει συναφή θέματα σε σχέση με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των Αρχών αυτών (άρθρα 142 έως 155), παρέχει νομοθετική εξουσιοδότηση για την έκδοση "αστυνομικών διατάξεων" (άρθρο 156) και προβλέπει "κυρώσεις κατά των παραβατών" των διατάξεων αυτών (άρθρο 157).

Ειδικότερα, το άρθρο 141 του ΚΔΝΔ ορίζει ότι "Αι Λιμενικαί Αρχαί, εν τη ενασκήσει της αστυνομικής αρμοδιότητος:

α) ρυθμίζουν την κίνησιν, την στάθμευσιν, την μεθόρμισιν και την αγκυροβολίαν, την ασφάλειαν, υγιεινήν, καθαριότητα και την τάξιν εν γένει εν τη περιφερεία των . . .

β) . . .", το δε άρθρο 156 του ιδίου Κώδικος, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του ν. 1940/1991 (Α. 40), ορίζει ότι:

"Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων Διοικητικής Αστυνομίας των Λιμενικών Αρχών εκδίδονται, αστυνομικές διατάξεις, με τον τύπο των γενικών και ειδικών κανονισμών λιμένων, ως εξής:

α) Οι γενικοί κανονισμοί λιμένων, που ρυθμίζουν κοινά για όλες τις Λιμενικές Αρχές θέματα, εκδίδονται από τον Αρχηγό Λιμενικού Σώματος, εγκρίνονται από τον Υπουργό δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν στις περιοχές ευθύνης όλων των Λιμενικών Αρχών της Χώρας.

β) Οι ειδικοί κανονισμοί λιμένων, που ρυθμίζουν τα σχετικά με τις ιδιομορφίες του κάθε λιμένα θέματα, που δεν ρυθμίζονται από το γενικό κανονισμό λιμένα, εκδίδονται από τις οικείες Λιμενικές Αρχές και μετά από γνώμη του Νομάρχη, εγκρίνονται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι ειδικοί κανονισμοί λιμένων ισχύουν μόνο στην περιοχή ευθύνης της Λιμενικής Αρχής, που τους εκδίδει.

Κατ' εξαίρεση, για τους ειδικούς κανονισμούς λιμένα, που εκδίδονται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, δεν απαιτείται γνώμη του Νομάρχη".

Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι ο βάσει αυτών εκδιδόμενος ειδικός κανονισμός επιβάλλεται να προβλέπει και τις προϋποθέσεις και τους όρους αγκυροβολίας πλοίων στον οικείο θαλάσσιο χώρο, μη αποκειμένης της θεσπίσεως περί τούτου ρυθμίσεως στην ευχέρεια της κανονιστικώς δρώσης Διοικήσεως. Κατά την θέσπιση δε των σχετικών κανόνων και τη διαμόρφωση του περιεχομένου της ρυθμίσεως η Διοίκηση οφείλει να λαμβάνει πρόνοια για τα συνταγματικώς προστατευόμενα έννομα αγαθά, ιδίως δε για το περιβάλλον, η προστασία του οποίου αποτελεί, κατά το άρθρο 24 παρ. 1 εδάφιο πρώτο του Συντάγματος, "υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός".

Ειδικότερα, εφ' όσον κατά κοινή πείρα, η αγκυροβολία πλοίων μπορεί να παραβλάπτει τα οικοσυστήματα του θαλάσσιου χώρου του λιμένα και της γειτονικής παράκτιας χερσαίας ζώνης, ιδίως εάν η τελευταία έχει και οικιστικό χαρακτήρα και να παρεμποδίζει άλλες δραστηριότητες (αλιεία, κολύμβηση κ.λπ.), ο ειδικός κανονισμός λιμένος επιβάλλεται να περιλαμβάνει οπωσδήποτε και ρύθμιση αποσκοπούσα στην προστασία των οικοσυστημάτων αυτών και των λοιπών εννόμων αγαθών (πρβλ. ΣτΕ 3048/1980).

Η ρύθμιση αυτή μπορεί, ενδεχομένως, να προβλέπει και ζώνες εντός του θαλάσσιου χώρου όπου απαγορεύεται απολύτως η αγκυροβολία πλοίων.

Ειδικός κανονισμός λιμένος, ο οποίος δεν περιλαμβάνει τέτοια ρύθμιση, είναι κατά τούτο, από της απόψεως αυτής, παράνομος (πρβλ. ΣτΕ 2234/2006 επταμ. κ.λπ.).

Μέχρι δε την θέσπιση τέτοιας ρυθμίσεως, η συστηματική αγκυροβολία πλοίων στον λιμένα απαγορεύεται, την τήρηση δε του απαγορευτικού αυτού κανόνα οφείλουν να επιβάλλουν οι Λιμενικές Αρχές, λαμβάνοντας, κατ' ενάσκηση των αρμοδιοτήτων που τους παρέχει το προαναφερθέν άρθρο 141 του ΚΔΝΔ, τα κατάλληλα μέτρα αποτροπής ή επιβάλλοντας την διακοπή κάθε παράνομης αγκυροβολίας πλοίου, με τη διατύπωση αντίστοιχου περιεχομένου διαταγών.

Νικηφόρος Βρεττάκος, 1/1/1912 - 1/1/2012, 100 χρόνια από την γέννηση του

Γεννήθηκε στις Κροκεές Λακωνίας την 1η Ιανουαρίου 1912. Έζησε τα παιδικά του χρόνια στο πατρικό του κτήμα στην Πλούμιτσα, κοντά στον Ταΰγετο, και τα μαθητικά του στις Κροκεές και το Γύθειο, από το Γυμνάσιο του οποίου αποφοίτησε.Νέος εγκαταστάθηκε στην Αθήνα για σπουδές που δεν πραγματοποίησε και άσκησε διάφορα επαγγέλματα ως ιδιωτικός υπάλληλος (1930-1938) και έπειτα ως δημόσιος υπάλληλος (1938-1947) και ως φιλολογικός συντάκτης περιοδικών και εφημερίδων.
Πήρε μέρος στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940-41 και ύστερα στην Εθνική Αντίσταση.
Το 1954 εξελέγη δημοτικός σύμβουλος στον Πειραιά. Την περίοδο της δικτατορίας (1967-74) έζησε αυτοεξόριστος σε χώρες της Ευρώπης.Ο Νικηφόρος Βρεττάκος είναι ενας σημαντικός σύγχρονος Έλληνας ποιητής, που διακρίνεται για τον βαθύτατο ανθρωπισμό της ποίησής του και την ιδιομορφία των εμπνεύσεών του. Ποιήματά του μεταφράστηκαν σε πολλές γλώσσες. Υπήρξε μέλος της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών. Πήρε μέρος σε πολλά ποιητικά συνέδρια και φεστιβάλ στο Λονδίνο, στην Αχρίδα της τότε Γιουγκοσλαβίας κ.α. Τιμήθηκε με δύο Πρώτα Κρατικά Βραβεία (1940 και 1956), το Βραβείο Εθνικής Αντίστασης (1945), το Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών (1976), με το βραβείο Ουράνη κ.ά. Το 1980 πραγματοποίησε τα αποκαλυπτήρια του μνημείου του «αγνώστου ναυτικού» στο λιμάνι του Γυθείου.
Το 1987 εξελέγη μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Ήταν κάτοικος Αθηνών (οδός Φιλολάου) και ομιλούσε Γαλλικά και Ιταλικά. Ο Νικηφόρος Βρετάκος απεβίωσε στις 4 Αυγούστου του 1991. Ο Δήμος Αθηναίων απονέμει ένα λογοτεχνικό βραβείο στη μνήμη του. Το Αρχείο του έχει δωρηθεί και σώζεται στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης.

έτσι μου στάθηκε ο Ταϋγετος, Νικηφόρος Βρεττάκος

Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011

Δράση ζωής από τις γυναίκες Πάκιων Λακωνίας

Ο Επιμορφωτικος Φιλανθρωπικος Συλλογος Γυναικων Πακιων μας καλει στις 6-4-2011 ημερα Τεταρτη 6.00μμ-8.00μμ στην αιθουσα του ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΛΑΩΝ(ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΚΙΩΝ) για την καθιερωμενη Εθελοντικη Αιμοδοσία. Ας βοηθησουμε ολοι μας σε αυτην την εξαίρετη προσπαθεια.

πηγή: Πάκια Λακωνίας

η φιλόξενη Αρεόπολη

Οι επισκέπτες της Μάνης, το περασμένο Σάββατο, απόλαυσαν στην ιστορική Αρεόπολη τη ζεστή φιλοξενία με τις χοιρινολιχουδιές ενώ γνωρίσαμε όλοι μαζί και τα Καστορινά Αρκουτσάρια.

Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης με την συμμετοχή των επαγγελματιών και παραγωγών καθώς και του συλλόγου Αρεοπολιτών "Πέτρος Μαυρομιχάλης", διοργάνωσε με επιτυχία την συνάντηση της Καστοριάς με την Λακωνία.

Το μανιάτικο κάλεσμα προσέλκυσε τον πολιτιστικό σύλλογο Κλεισούρας Καστοριάς "Ο ΔΑΡΒΑΡΗΣ" που παρουσίασε τα Αρκουτσάρια ή αλιώς Ραγκουτσάρια που πραγματοποιούνται την περίοδο της πρωτοχρονιάς στην Καστοριά.Στην πλατεία της Αρεόπολης, οι ψησταριές πήραν φωτιά και οι πολλοί επισκέπτες του τόπου λόγω και του τριημέρου της 25ης Μαρτίου δοκίμασαν παραδοσιακές γεύσεις. Σύγκλινο, λουκάνικα, τσιγαρίδες, πανσέτες, λαλάγγια, τηγανίτες και άφθονο κρασί που έδειξαν τον δρόμο του καλοκαιριού σε όσους θέλουν όμορφες διακοπές γεμάτες γεύσεις, κι όλα αυτά με την εθελοντική προσφορά και βοήθεια των γυναικών της ιστορικής Αρεόπολης.

Παράλληλα, οι ντόπιοι γνωρίσαμε κι απόλαυσαμε τα Αρκουτσάρια οι ρίζες των οποίων χάνονται στις διονυσιακές εορτές της αρχαίας Ελλάδας.

Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011

Απίστευτο!!! "Τρίγωνο των Βερμούδων" στην Λακωνία εξαφανίζει πλοία!!!

Είναι απίστευτο!!! αλλά τα πλοία που εισέρχονται στον όρμο Βατικων στην Λακωνία και στο φυσικό τρίγωνο μεταξύ Καβομαλιά, Ελαφονήσου και Νεάπολης εξαφανίζονται...
Τα δύο τεράστια χαρακτηριστικά πράσινα Φορτηγά πλοία στις φωτογραφίες που εσύ βλέπεις δεν εντοπίζονται ούτε στα σύγχρονα συστήματα ναυσιπλοιίας AIS αλλά δεν τα βλέπουν και οι Αρχες τις Νοτιοανατολικής Λακωνίας.
Αυτά τα θηρία εισέρχονται στον όρμο Βοιών ο οποίος περικλείεται από ευαίσθητη περιοχή (NATURA2000 με κωδικό ένταξης GR2540002) ενώ παράλληλα πρόκειται επίσης και για περιοχή παγκόσμιου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος... μιας και στον βυθό της βρίσκεται η αρχαιότερη βυθισμένη πολιτεία (Παυλοπέτρι).

Από την άλλη τα αρμόδια Υπουργεία και Αρχές ενημερώνουν πως τέτοια πλοία εισέρχονται στην περιοχή για 24 ώρες και φεύγουν... κάτι το οποίο είναι καταφανώς αναληθές είτε οφείλεται σε αδυναμία τους είτε σε εκ του πονηρού λάθος. Αρχικά, το πλοίο CAPE PRESTON της φωτογραφίας παρα το ιδιαίτερα περίεργο (ίσως και επικίνδυνο ) γεγονός ότι δεν εμφανίζεται πλέον στα σύχρονμα ηλεκτρονικά συστήματα AIS είναι και παραμένει στην περιοχή πριν από την 4η Μαρτίου 2011. Το πλοίο έπαψε να εμφανίζεται την 17η Μαρτίου 2011 και ώρα 11:48UTC ενώ λίγες ημέρες αργότερα στις 23 Μαρτίου 2011 κατέφθασε στο ίδιο σημείο από Βόρειο Ατλαντικό το αδελφό του πλοίο ιδίων σινιάλων (δηλαδή και συμφερόντων) CAPE YORK.
To CAPE YORK χάθηκε από τα συστήματα AIS με την αφιξη του αν και παραμένει μαζί με το αδελφάκι του "εξαφανισμένο" κι αυτό μέσα στην "τριγωνική" παρά την επίσημη θέση της πολιτείας πως τα πλοία δεν ξεπερνουν τις 24 ώρες παραμονής.

Ένα ναυτικό ατύχημα και ρύπανση για τις Λακωνικές Ακτές στα Βάτικα και την Ελαφόνησο ισοδυναμεί για την περιοχή και την Λακωνία με συνέπειες αντίστοιχες με πυρηνικό ατύχημα, μιας και στις δύο περιπτώσεις η αλιεία όπως και κάθε άλλη γεωργική παραγωγή παραγκωνίζονται από το καταναλωτικό κοινό (ορθά) για αρκετά χρόνια ενώ οι πανέμορφες ακτές - παραλίες και η τουρουστική υποδομή της περιοχής παύουν για πολλές δεκαετίες...
Υ.Γ. το πλοίο NIMEH 1 σημαίας ΠΑΝΑΜΑ με προορισμό ORDER από τις 2:30 το ξημέρωμα της 29 Μαρτίου 2011 βρίσκεται εντός του "τριγώνου"... με το ξημέρωμα έχει κι αυτό εξαφανησθεί...

ΛΑΚΩΝΙΑ, ώρα μηδέν...

Ένα ναυτικό ατύχημα και ρύπανση στις Λακωνικές Ακτές δυστυχώς δύναται να ισοδυναμεί με συνέπειες αντίστοιχες με πυρηνικό ατύχημα, καθώς και στις δύο περιπτώσεις η αλιεία όπως και κάθε άλλη γεωργική παραγωγή παραγκωνίζονται από το καταναλωτικό κοινό (ορθά) για αρκετά χρόνια ενώ οι πανέμορφες ακτές - παραλίες και η τουρουστική υποδομή της περιοχής παύουν για πολλές δεκαετίες...

Ακολουθεί επιστολή από τα Δικηγορικά Γραφεία, Πολυχρόνης Γ. Περιβολάρης, Πειραιάς 14 Μαρτίου 2011

ΘΕΜΑ: Ανεφοδιασμοί αγκυροβολία Πλοίων στον Όρμο Βατίκων - Ελαφονήσου).

Ως Πρόεδρος της τετραμελούς Επιτροπής Αγώνα (με μέλη τους: Χαράλαμπο Βαρβαρέσο, συνταξιούχο Πλοίαρχο ΕΝ, Τζαννέτο Οικονόμο, συνταξιούχο Αξιωματικό της Αεροπορίας - πραγματογνώμονα ατυχημάτων, Ιωάννη Ψαρράκη πρώην Κοινοτάρχη του Κάμπου Βοιών Λακωνίας) ενάντια στην Αγκυροβολία πλοίων στον Κόλπο των Βατίκων, σας αποστέλλω το κάτωθι υπόμνημα και παρακαλώ να συνεκτιμηθεί, με τα υπόλοιπα στοιχεία που διαθέτετε, προκειμένου να δοθεί λύση στο μεγάλο πρόβλημα με τις αγκυροβολίες – ανεφοδιασμούς των πλοίων στο όρμο Βατίκων, ώστε να προστατευθεί η υγεία των κάτοικων, η ασφάλεια της περιοχής, το περιβάλλον και ο ενάλιος και παράκτιος αρχαιολογικός της πλούτος.

Την Επιτροπή Αγώνα συνέστησαν οι ακόλουθοι Σύλλογοι και πολίτες της περιοχής των Βατίκων:1)«ΤΟΥΛΙΠΑ ΓΟΥΛΙΜΗ» 2)Ομοσπονδία των εν Αττική Βατικιώτικων Συλλόγων 3)Ναυτικός Όμιλος Βατίκων 4)Πολιτιστικός Σύλλογος Βατίκων 5) Σύνδεσμος Νεαπολιτών «TA ΒΑΤΙΚΑ» 6) Αδελφότης Φαρακλιωτών «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» 7) Σύνδεσμος Λαχιωτών «Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ» 8) Σύνδεσμος Αγιονικολαϊτών «Ο ΚΑΒΟΜΑΛΙΑΣ» 9) Χαράλαμπος Βαρβαρέσος 10) Τζαννέτος Οικονόμος.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ
I. ΠΡΟΣ: Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Γενική Γραμματεία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας
Δ/νση Λιμενικής Αστυνομίας Τμήμα Α΄
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Γραφείο κ. Υπουργού

II. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) ΥΠΤΠ / Γρ .Υπουργού
2) ΥΘΥΝΑΛ/ Γρ. Υπουργού
3)Γραφείο Λεωνίδα Γρηγοράκου (Βουλευτού ΠΑΣΟΚ Λακωνίας)
4)Γραφείο Αθανάσιου Δαβάκη (Βουλευτού ΝΔ Λακωνίας)
5)Γραφείο Γρηγόρη Αποστολάκου (Βουλευτού ΝΔ Λακωνίας)
6)Γραφείο Μανώλη Αντωνάκου (πολιτευτού ΠΑΣΟΚ Λακωνίας)
7) ΥΘΥΝΑΛ/ Γρ.ΓΓΛΛΠ
8)ΥΘΥΝΑΛ/Γρ. Αρχηγού
9)ΥΠΤΠ/ΔΠΘΠ
10)ΥΠΤΠ/ΔΑΝ
11)ΥΘΥΝΑΛ/ΔΠΘΠ
12)Περιφέρεια Πελοποννήσου
13) Δήμο Μονεμβασίας
14)Δημοτικό διαμέρισμα Νεάπολης
15)Δημοτικό διαμέρισμα Λαχίου
16)Δήμο Ελαφονήσου
17) Λ/Χ Νεάπολης Βοιών
18) Τελωνείο Νεάπολης Βοιών

Κύριοι,
Στις 20-12-2010 με επιστολή μου που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), απευθύνθηκα στο Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας ως Πρόεδρος της τετραμελούς Επιτροπής Αγώνα ενάντια στην Αγκυροβολία των Πλοίων στον όρμο των Βατίκων, η οποία ορίσθηκε από τους κατοίκους, τους τοπικούς πολιτιστικούς Συλλόγους, την Ομοσπονδία των Βατικιώτικων Συλλόγων της Αττικής και εμπορικούς φορείς της περιοχής.

Από το Γραφείο του κ. Υπουργού με ενημέρωσαν τηλεφωνικώς στις 28-12-2011,(ο κ. Καστελάνος, συγκεκριμένα), ότι, όπως αντιλαμβάνονται το θέμα μας, η αρμοδιότητα για την επίλυση του δεν ανήκει στο Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων αλλά σε αυτά της Προστασίας του Πολίτη και ΥΠΕΚΑ, και ότι θα έπρεπε να τεθεί το θέμα εκεί, με τη μορφή υπομνήματος και να συγκοινοποιηθεί στο Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων.

Σε συνέχεια, λοιπόν, των ενεργειών αυτών και αφού έθεσα ξανά το θέμα απευθείας στον κ. Διαμαντίδη (κατά την κοπή πίτας του Συνδέσμου Βελανιδιωτών, στις 22-1-2011, στο Πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Κορυδαλλού, όταν και βραβεύθηκε από τον συγκεκριμένο Σύλλογο για την ένταξη σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα της κατασκευής αλιευτικού καταφυγίου στην περιοχή), έρχομαι να υποβάλω το παρόν υπόμνημα για το ανωτέρω φλέγον για την περιοχή θέμα.

Η γεωγραφική θέση και το πρόβλημα

Ο συγκεκριμένος τόπος (ο όρμος των Βατίκων), που βρίσκεται στο νοτιοανατολικότερο άκρο της ηπειρωτικής Ευρώπης και πάνω στο θαλάσσιο πέρασμα του στενού των Κυθήρων, βρίθει υποβρύχιων αρχαιολογικών θησαυρών και, επιπλέον, φιλοξενεί έναν από τους σπουδαιότερους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας: τις παραλίες της Ελαφονήσου και της απέναντι ηπειρωτικής ακτής εντός του όρμου.

Η περιοχή μας, πράγματι, καθότι βρίσκεται σε θαλάσσιο πέρασμα, επιβαρύνεται καθημερινά από τη διέλευση δεκάδων πλοίων, που κατευθύνονται προς τη Μαύρη Θάλασσα ή κατεβαίνουν από εκεί, με προορισμό άλλα σημεία εντός ή εκτός της Μεσογείου. Πολλές φορές στο παρελθόν έχουμε πέσει θύματα θαλάσσιας ρύπανσης από διερχόμενα πλοία ή λόγω ατυχημάτων κατά τη διέλευση και γνωρίζουμε πολύ καλά τις επιζήμιες συνέπειες για την περιοχή.

Επιπλέον, από το έτος 2000 και έπειτα είμαστε μάρτυρες του φαινομένου της προσέγγισης, αγκυροβολίας και παραμονής για αρκετές ημέρες 20 ακόμη και 30 πλοίων εντός του όρμου, σε περιπτώσεις «δύσκολου καιρού».

Τα πλοία παραμένουν στον χώρο χωρίς χρονικό περιορισμό, χωρίς να εκτελούν διαδικασίες ελευθεροκοινωνίας, χωρίς να ελέγχεται το εάν προχωρούν σε απορρίψεις και τι είδους, χωρίς να ελέγχονται τα πιστοποιητικά τους και το εάν είναι ασφαλισμένα για θαλάσσια ρύπανση ή ναυάγιο -όπως επιβάλει η εθνική νομοθεσία- και, γενικώς, χωρίς να «ενοχλούνται» από κανέναν και καμία Αρχή, με μοναδική πρόφαση-δικαιολογία είτε τις «δυσμενείς» καιρικές συνθήκες, μια έννοια η οποία είναι αόριστη και διαφορετικά αντιληπτή από τον καθένα είτε την αναμονή ναύλου.

Επιπροσθέτως, τα τελευταία χρόνια, και μετά την εγκατάλειψη της δραστηριότητας των εφοδιασμών στην Πύλο λόγω σοβαρών ατυχημάτων αλλά και λόγω της δημιουργίας μεγάλης τουριστικής επένδυσης στη περιοχή, ο όρμος των Βατίκων έχει γίνει σημείο προσέγγισης πολλών πλοίων με σκοπό τη λήψη εφοδίων, αλλαγές πληρωμάτων, επιθεωρήσεις, αλλαγές Σημαίας,αναμονή ναύλου και, δυστυχώς, πλείστων άλλων δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι παντελώς παράνομες και ενέχουν σοβαρούς κινδύνους πρόκλησης σοβαρών ατυχημάτων (επισκευαστικές εργασίες στο Αγκυροβόλιο, υφαλοκαθαρισμοί, λήψη λιπαντικών στο αγκυροβόλιο και εσχάτως και πετρελαίου από τη χερσαία ζώνη).

Γινόμαστε, λοιπόν, μάρτυρες όλων των παραπάνω: ναυτικοί να αποβιβάζονται στην Νεάπολη χωρίς να έχουν γίνει διαδικασίες ελευθεροκοινωνίας -κάτι που είναι απολύτως παράνομο- και μέλη επισκευαστικών συνεργείων να επιβιβάζονται στα πλοία, με συνέπεια η Νεάπολη να έχει μετατραπεί σε σημείο ανεφοδιασμού και επισκευαστικών εργασιών, ενώ δεν πληροί στο ελάχιστο τις σχετικές προδιαγραφές αλλά ούτε διαθέτει τις κατάλληλες λιμενικές υποδομές.

Παράλληλα, η όλη διαδικασία διενεργείται, κατά τη διάρκεια του χειμώνα, από τον ακατάλληλο προβλήτα στο κέντρο της Νεάπολης (χωρίς τήρηση κανενός κανονισμού ασφαλείας).

Τους δε εαρινούς-καλοκαιρινούς μήνες, από τον ελλιπέστατο προβλήτα στο Παλαιόκαστρο , και πάλι χωρίς την τήρηση κανονισμών ασφαλείας, αφού το αλιευτικό καταφύγιο που επρόκειτο να κατασκευασθεί εκεί ουδέποτε ολοκληρώθηκε, λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων στον βυθό και στην χερσόνησο που περιβάλλει.

Οποιαδήποτε δε προσπάθεια μετατροπής του θα πέσει στο κενό, λόγω του αρχαιολογικού ενδιαφέροντος που παρουσιάζει, άρα μιλάμε για αυθαίρετη κατασκευή.

Αλλά, ακόμη κι αν υπήρχε στον χώρο οργανωμένο Αλιευτικό Καταφύγιο, και πάλι δεν θα ήταν δυνατόν να διενεργούνται οι εφοδιασμοί από το συγκεκριμένο σημείο, λόγω της παντελούς έλλειψης υποδομών και εγκαταστάσεων. Και εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι, πράγματι, απορίας άξιον πώς επίσημα έγγραφα του ΥΘΥΝΑΛ-ΥΠΤΠ βαπτίζουν τον ελλιπέστατο αυτόν προβλήτα ως «λιμενική εγκατάσταση». Πλήρη απόδειξη των ισχυρισμών μας αποτελεί το γεγονός ότι μόλις στις 2-3-2011 -και ενώ έχουν υποβληθεί αναφορές για τις πρόδηλες παρανομίες και το ΥΘΥΝΑΛ-ΥΠΤΠ απαντά ότι «όλα έχουν καλώς»- το Λιμενικό Ταμείο της περιοχής έσπευσε να πάρει απόφαση προκειμένου να δημιουργηθούν εγκαταστάσεις λήψεως απορριμμάτων και καταλοίπων στην περιοχή. Καταλαβαίνουμε ότι επιχειρείται αναδρομική νομιμοποίηση, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο.

Πέραν όλων των παραπάνω, τον τελευταίο χρόνο προστέθηκε κι ένα άλλο φαινόμενο, αυτό της ρυμούλκησης πλοίων σε περιπτώσεις θαλασσίων ατυχημάτων, ακόμα κι από μακρινές περιοχές. Αυτό δε που είναι εξοργιστικό είναι ότι ο όρμος δεν έχει χαρακτηρισθεί ως «Λιμένας Καταφυγής» και όμως εντελώς προσχηματικά χρησιμοποιείται ως τέτοιος (αλήθεια με εντολή τίνος συμβαίνει αυτό;

Είναι γνώστης η ηγεσία του Λιμενικού Σώματος και η πολιτική ηγεσία των συναρμόδιων Υπουργείων για την προφανέστατη αυτή παρανομία;), κατά πλήρη παράβαση της σχετικής νομοθεσίας καθώς και όλων των διατάξεων που αφορούν την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αφού δεν εκπληροί τις προυποθέσεις του ΦΕΚ 850Β/2003,Προσάρτημα Α-Παράρτημα IV , υπάρχει γειτνίαση με ευαίσθητες περιοχές (NATURA), καθώς και περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

Ακόμη όμως και αν είχε χαρακτηρισθεί ως Λιμένας Καταφυγής, μια τέτοια απόφαση θα ήταν επίσης προδήλως εσφαλμένη, αφού, στην περίπτωση αυτή, δεν θα είχαν ληφθεί όλες οι ανωτέρω παράμετροι που επιβάλει η διεθνής και η κοινοτική νομοθεσία, προκειμένου να προβεί το παράκτιο κράτος στον χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως Λιμένος Καταφυγής. Σημειώνουμε δε ότι η σχετική περί Όρμων Καταφυγής νομοθεσία αφορά μόνο πλοία που βρίσκονται σε κίνδυνο και την αποτροπή θαλάσσια ρύπανσης, πράγμα που σημαίνει ότι ακόμη και αν μπορούσε να συμπεριληφθεί ο όρμος σε αυτές τις περιοχές, η χρησιμοποίηση του θα έπρεπε να γίνεται με εξαιρετική φειδώ και όχι να γίνεται κατάχρηση, όπως γίνεται τώρα.

Η πρόσφατη δε απάντηση του ΥΘΥΝΑΛ-ΥΠΤΠ, ότι η περιοχή είναι Διεθνές Αγκυροβόλιο δεν αντέχει σε καμία κριτική.

Πρόκειται για απίστευτη αυθαιρεσία και υποτιμά τη νοημοσύνη και την ναυτική παράδοση των κατοίκων της περιοχής και παρακαλούμε -για τη προστασία της σοβαρότητας και της εγκυρότητας των αρμόδιων Υπηρεσιών- να μην ξανασυμπεριληφθεί στις απαντήσεις σας.Όλες αυτές οι δραστηριότητες έχουν προκαλέσει ήδη τεράστιο πρόβλημα στο θαλάσσιο οικοσύστημα της περιοχής: πρόσφατη μελέτη του ΕΛΚΕΘΕ εντοπίζει τεράστιες αυλακώσεις στον βυθό, οι πληθυσμοί των ψαριών έχουν ελαττωθεί σημαντικά, υπάρχει αύξηση της συγκέντρωσης μικροβίων και, γενικώς, έχει υποβαθμισθεί το θαλάσσιο περιβάλλον.

Ενδεικτικώς παραθέτουμε διατάξεις που προστατεύουν τον βυθό και το θαλάσσιο οικοσύστημα και, στην περίπτωσή μας, παραβιάζονται κατά κόρον:
- Σύμβαση Βέρνης, Παράρτημα Ι, P. oceanica
- Ευρωπαϊκή οδηγία οικοτόπων 92/43/CEE της 21/05/1992 και μεταγενέστερη προσαρμογή 97/62 CE της 27/11/1997, περιλαμβάνουν την προστασία της Posidonia oceanica, ως Οικοτόπου Προτεραιότητας 1120.
-Σύμβαση Βαρκελώνης για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, Παράρτημα ΙΙ: αναφέρεται η P. oceanica ως κινδυνεύον είδος.
Ας σημειωθεί, επίσης, ότι μεγάλη έκταση απέναντι ακριβώς από την περιοχή αγκυροβολίας των πλοίων (αυθαίρετα αγκυροβολούν οπουδήποτε εντός του όρμου, άλλωστε) έχει χαρακτηρισθεί ως Ζώνη Νatura (ο υγροβιότοπος της λίμνης Στρογγύλης, δίπλα ακριβώς στον αιγιαλό).

Η περιοχή αποτελεί και αρχαιολογικό χώρο: πολύ πρόσφατα ξεκίνησαν και υποθαλάσσιες έρευνες για την ανάδειξη και αξιοποίηση της βυθισμένης πόλης της εποχής του Χαλκού, της «Παλαιότερης Βυθισμένης Πολιτείας στον κόσμο», όπως έχει χαρακτηριστεί από το Πανεπιστήμιο του Nottingham.
Πρόκειται για το γνωστό «Παυλοπέτρι», το οποίο βρίσκεται μόλις κάποιες δεκάδες μέτρα από εκεί που ποντίζονται οι άγκυρες.

Ποιός εγγυάται ότι κάποιο πλοίο δεν θα παρασυρθεί προς τα εκεί καταστρέφοντας το συγκεκριμένο αρχαιολογικό μνημείο;
Ποιός εγγυάται ότι δεν θα επαναληφθεί το φαινόμενο της βύθισης αγκυροβολημένου πλοίου εντός του κόλπου, με όλα τα παρεπόμενα (μόλυνση περιβάλλοντος, καταστροφή υποθαλάσσιου αρχαιολογικού χώρου, κ.τ.λ.);

Σε όλα αυτά πρέπει να προσθέσουμε τις πολύ τουριστικές ακτές της Ελαφονήσου αλλά και της ηπειρωτικής ακτής που πλήττονται καίρια και απειλούνται καθημερινά με καταστροφή.
Εαν συνεχισθεί αυτή η κατάσταση (σε συνέντευξη του ο τέως Δήμαρχος Βοιών ανέφερε οτι τα πλοία που προσεγγίζουν στον όρμο,φθάνουν τα 300 ανά έτος!!!!) είναι σχεδόν βέβαιο οτι ο τόπος με τις τόσες ομορφιές,θα απωλέσει το μοναδικό εργαλέιο ανάπτυξης,τις ήπιες μορφές τουρισμού και θα καταστραφεί ολοσχερώς.

Οι προτεινόμενες λύσεις:
Όλα αυτά επιβάλλουν την άμεση λήψη μέτρων για τη διάσωση της περιοχής και την αποτροπή περαιτέρω εγκλημάτων σε βάρος της πολιτιστικής κληρονομιάς και του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αλλά και για την αποτροπή θαλάσσιου ατυχήματος, γεγονός που θα έχει σοβαρότατες αρνητικές επιπτώσεις στον συγκεκριμένο τόπο, τη χώρα αλλά και τη ναυτιλιακή δραστηριότητα.

Επτά (7) είναι τα αιτήματα μας για την οριστική και βιώσιμη λύση του θέματος, έχοντας λαβει υπόψιν όλες τις παραμέτρους: την πολιτιστική κληρονομιά, τη φύση και το θαλάσσιο περιβάλλον της περιοχής, την επαγγελματική δραστηριοποίηση των συμπατριωτών μας στον τομέα των εφοδιασμών των πλοίων, αλλά και στον χώρο της ναυτιλίας. Με το παρόν υπόμνημα επιδιώκουμε τη δική σας δραστηριοποίηση στη λήψη πρωτοβουλιών, προτού καταφύγουμε στη Δικαιοσύνη, αφού η αγανάκτηση του κόσμου ξεχειλίζει και ήδη έχουμε λάβει εντολή να προωθήσουμε τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης:

1)Καμία αγκυροβολία στον όρμο για οποιονδήποτε λόγο ακόμα και λόγω καιρού ή αναμονή ναύλου (εξεύρεση φορτίου), επιθεώρηση, αλλαγή Σημαίας,εφοδιασμούς,αλλαγές πληρωμάτων κ.τ.λ. Εξαίρεση μόνο για περιστατικά ανωτέρας βίας (αποβίβαση ασθενών, σκάφη αναψυχής ή κρουαζιερόπλοια), που πρέπει όμως να τηρούν τις διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 4 κάτωθι.

2)Συνακολούθως, καμία διαδικασία εφοδιασμού, επισκευών, υφαλοκαθαρισμών, καθαρισμού προπελών, καθαρισμού καταστρωμάτων ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα εντός του όρμου, διενεργούμενη από τον προβλήτα της Νεάπολης ή τον προβλήτα του Παλαιοκάστρου ή άλλο σημείο εντός του κόλπου. Σημειώνουμε ότι η χρήση φλόγας στο αγκυροβόλιο είναι απολύτως απαγορευμένη και δεν χρειάζεται ειδική διάταξη ή τροποποίηση του Κανονισμού Λιμένος προκειμένου να μην λαμβάνει χώρα. Κι όμως, πολλές φορές είμαστε αυτήκοοι και αυτόπτες μάρτυρες αυτών των συγκεκριμένων εργασιών, οι οποίες είναι ορατές ακόμη και από την ακτή.

3) σχετική τροποποίηση του Κανονισμού Λιμένος Νεάπολης ώστε να απαγορεύονται οι συγκεκριμένες δραστηριότητες.
Ο Κανονισμός Λιμένος Νεάπολης είναι πιστή αντιγραφή αυτού της Ελευσίνας και, κατά την πρόχειρη σύνταξη του, δεν ελήφθησαν υπόψιν οι ιδιαιτερότητες της περιοχής, περιβαλλοντικές και άλλες, επομένως χρειάζεται άμεση και ορθολογική μεταρρύθμιση. Με δεδομένο το δεδικασμένο για άλλες περιοχές που αντιμετώπιζαν το ίδιο πρόβλημα, είναι σχεδόν βέβαιη η δικαίωσή μας εάν προσφύγουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: στόχος μας δεν είναι η νομιμοποίηση των εργασιών εντός του όρμου ούτως ώστε να μην «διαπιστώνεται η τέλεση παράνομων πράξεων» από κρατικούς υπαλλήλους, αλλά η απαγόρευση των ως άνω καταστρεπτικών δραστηριοτήτων εντός του κόλπου.

4)Εαν κάποιο πλοίο (Ελληνικής ή ξένης Σημαιας) επιθυμεί να εισέλθει στον κόλπο επικαλούμενο ζήτημα καιρού στο θαλάσσιο πέρασμα των Κυθήρων (ανά περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται από το τοπικό Λιμεναρχείο η ορθότητα τέτοιου αιτήματος), θα πρέπει να εκτελεί διαδικασίες ελευθεροκοινωνίας άμεσα και με την είσοδο του στον κόλπο, χωρίς καμία καθυστέρηση και με έλεγχο όλων των εγγράφων του, όπως και να καταβάλει λιμενικά τέλη ανάλογα με το τονάζ του και την επικινδυνότητα του μεταφερόμενου φορτίου.

Επίσης θα πρέπει να ενημερώνει την τοπική Λιμενική Αρχή για την έλευσή του (υπάρχει διάταξη που επιβάλλει ειδοποίηση 72 ή 24 ώρες προ της ελεύσεως). Σημειωτέον ότι μόνο σκάφη αναψυχής θα πρέπει να εξαιρούνται από αυτήν την υποχρέωση (βλ. σχετικά και την υπ’αριθμ. Πρωτ. 3244.05/68.2010 εγκύκλιο της Γεν. Γραμ. Ασφάλειας Ναυσιπλοϊας για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/16/ΕΚ, σχετικά με τον έλεγχο πλοίων από το Κράτος - λιμένα-αναφορές πλοίων υπό ξένη σημαία που καταπλέουν σε ή αποπλέουν από λιμένες και αγκυροβόλια εντός της Ελληνικής Επικράτειας).

Ενδεικτικά σημειώνουμε ότι σχετική υποχρέωση αναγγελίας υπάρχει για:
α)όλα τα πλοία ανεξαρτήτως με ολική χωρητικότητα ίση ή μεγαλύτερη των 300 gt που πρόκειται να καταπλεύσουν σε ελληνικό λιμάνι.
β)όλα τα πλοία ανεξαρτήτως μεγέθους που μεταφέρουν χύδην ή συσκευασμένα επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύματα και πρόκειται να καταπλεύσουν σε ελληνικά λιμάνια ή αγκυροβόλια (ακόμα και σε περίπτωση in transit-παρακάτω αναλύουμε οτι δεν θα πρέπει να προβάλεται ως δικαιολογία το καθεστώς transit διότι δεν στηρίζεται στο νόμο) προερχόμενα από λιμάνι εκτός της Κοινότητας (άρθρο 13 παρ. 2 του ΠΔ49/2005).
γ)όλα τα πλοία ανεξαρτήτως μεγέθους που μεταφέρουν χύδην ή συσκευασμένα επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύματα και πρόκειται να αποπλεύσουν από ελληνικά λιμάνια.

Σε περίπτωση μη τήρησης των διατάξεων του Π.Δ. 49/2005 από τους υπόχρεους προβλέπονται κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (Ν.Δ. 187/1973-ΦΕΚ 261Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 380/2001 (ΦΕΚ 152Α).
Σημειώνουμε δε οτι η χρησιμοποίηση του καθεστώτος in transit συνήθως για ολιγόωρη και/ή έως 24 ώρη παραμονή στο αγκυροβόλιο ώστε να αποφέυγεται η υποχρέωση ελευθεροκοινωνίας με ό,τι διατυπώσεις αυτή συνεπάγεται, είναι απολύτως καταχρηστική και δεν στηρίζεται σε καμμία διάταξη του εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου,επομένως σας παρακαλούμε να μην την παραθέσετε ως πρόφαση ή δικαιολογία για την καταχρηστική και βλαπτική παρουσία τόσων πλοίων στον όρμο Βατίκων.

5) Οριοθέτηση Αγκυροβολίου εκτός του όρμου σε άλλη θαλάσσια περιοχή.
Και εκεί, με την έκδοση σχετικού Κανονισμού Λιμένα, να προσδιορισθούν οι δραστηριότητες που θα επιτρέπεται να εκτελούνται, ώστε να είναι σύννομες και να τηρούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας καθώς και οι διατάξεις σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος. Σε κάθε περίπτωση όχι διενέργεια υφαλοκαθαρισμών και εφοδιασμών με καύσιμα και λιπαντικά σε οποιαδήποτε περιοχή οριοθετηθεί το Αγκυροβόλιο. Σημειώνουμε ότι το λιγότερο άστοχη μπορεί να χαρακτηρισθεί η απάντηση του ΥΘΥΝΑΛ-ΥΠΤΠ πως δεν είναι δυνατόν να οριοθετηθεί εκτός κόλπου Αγκυροβόλιο, λόγω ύπαρξης υποβρύχιων καλωδίων.
Πρόκειται για περιοχή έκτασης αρκετών μιλίων, όπου βεβαίως μπορεί να αναζητηθεί και εύκολα να εξευρεθεί τόπος για οριοθέτηση Αγκυροβολίου.

6)Μη χρησιμοποίηση του όρμου ως Λιμένος Καταφυγής για οποιονδήποτε λόγο, αφού δεν είναι χαρακτηρισμένος ως τέτοιος. Συνακολούθως, άμεσος αποχαρακτηρισμός του ως Λιμένος Καταφυγής σε περίπτωση ρύπανσης ή θαλάσσιου ατυχήματος ή λόγω καιρού, εάν υπάρχει σχετικό νομοθέτημα και δεν είναι σε γνώση μας. Ακόμη ο όρμος δεν είναι Διεθνές Αγκυροβόλιο, όπως αβασίμως διατείνεται το ΥΘΥΝΑΛ-ΥΠΤΠ.

7)Οριοθέτηση του διαύλου (το γνωστό separation) στη θαλάσσια περιοχή του Στενού των Κυθήρων, ώστε να αποφύγουμε, αφ’ ενός μεν κάποιο θαλάσσιο ατύχημα λόγω της συχνής διέλευσης πλοίων και αφ’ ετέρου, τη συχνή διέλευση πλοίων εξαιρετικά πλησίον της ηπειρωτικής ακτής, η οποία περιλαμβάνει περιοχές ευαίσθητες, αρχαιολογικού αλλά και τουριστικού ενδιαφέροντος, όπως το Απολιθωμένο Δάσος της Αγίας Μαρίνας, στο ΔΔ του Αγίου Νικολάου, ακριβώς δίπλα στο ακρωτήριο Μαλέας.

Υπογραμμίζουμε ότι και άλλοι φορείς της περιοχής (Σύλλογοι Αλιέων, Πολιτιστικοί και Φυσιολατρικοί Σύλλογοι, Ένωση Ξενοδόχων Λακωνίας, μεμονωμένοι πολίτες) έχουν υποβάλει υπομνήματα για το συγκεκριμένο θέμα και παρακαλούμε να δώσετε σε όλα την δέουσα προσοχή, διότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι εκκινούν από την ίδια αφετηρία και πασχίζουν για τη σωτηρία του τόπου.

Δεν μπορούμε να ανεχθούμε πλέον να είναι ο όρμος των Βατίκων «ξέφραγο αμπέλι», όπου δεν τηρείται κανενός είδους νομιμότητα, υπάρχει παντελής έλλειψη υποδομών και υπηρεσιών και ανά πάσα στιγμή κινδυνεύουμε να υποστούμε μια τεράστια οικολογική καταστροφή. Ο τοπικός πληθυσμός, οι παραθεριστές, οι φίλοι της περιοχής δεν μπορούν να παραμείνουν απαθείς απέναντι στην τωρινή κατάσταση, που υποβαθμίζει καθημερινά την ποιότητα ζωής όλων μας. Ήρθε η ώρα της δράσης και της άμεσης λήψης μέτρων.

Με εκτίμηση


Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Πολυχρόνης Γ. Περιβολάρης, Δικηγόρος .
Τα Μέλη
-Χαράλαμπος Βαρβαρέσος, συνταξιούχος Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού, κάτοικος Λαχίου Βοιών Λακωνίας.
-Τζανέτος Οικονόμος, συνταξιούχος Αξιωματικός της Αεροπορίας - πραγματογνώμονας ατυχημάτων, κάτοικος Λαχίου Βοιών Λακωνίας.
-Ιωάννης Ψαρράκης, Αντιπρόεδρος του πολιτιστικού Συλλόγου ΤΟΥΛΙΠΑ ΓΟΥΛΙΜΗ, πρώην κοινοτάρχης Κάμπου Βοιών Λακωνίας, κάτοικος Κάμπου Βοιών Λακωνίας.
1)«ΤΟΥΛΙΠΑ ΓΟΥΛΙΜΗ»
2)Ομοσπονδία των εν Αττική Βατικιώτικων Συλλόγων
3)Ναυτικός Όμιλος Βατίκων
4)Πολιτιστικός Σύλλογος Βατίκων
5) Σύνδεσμος Νεαπολιτών «ΤΑ ΒΑΤΙΚΑ»
6) Αδελφότης Φαρακλιωτών «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»
7) Σύνδεσμος Λαχιωτών «Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ»
8) Σύνδεσμος Αγιονικολαϊτών «Ο ΚΑΒΟΜΑΛΙΑΣ»
9) Χαράλαμπος Βαρβαρέσος
10) Τζανέτος Οικονόμoς

Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011

Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2011

25η Μαρτίου

Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011

Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2011

Η ΤΕΔΚ Λακωνίας επιβεβαιώνει για την Ελαφόνησο!!!

Η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) Νομού Λακωνίας εκπροσωπούσε τους 20 Δήμους και τις 2 Κοινότητες του Ν. Λακωνίας που υπήρχαν επί "καποδίστρια" και έχει έδρα τη Σπάρτη. Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εσωτερικών. Το κύριο νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται είναι τα Προεδρικά Διατάγματα 197/1978, 48/1999 και 12/2007.

Ναι λοιπόν η ΤΕΔΚ Λακωνίας σχετικά με την ανάρετηση μας "Το Υπουργείο Οικονομικών εξάλειψε ήδη το πρώτο Ελληνικό νησί από τις λίστες του!!!" επιβεβαιώνει πως ενώ η Κοινότητα Ελαφονήσου είχε κάνει έργο και είχε δαπανήσει χρήματα του ελληνικού λαού για την δημιουργία ιστοσελίδας τελικά αυτή δεν υπήρεχε και χρησιμοποιούσε ως δική της την ιδιωτική σελίδα www.elafonisos.net της εταιρίας Eurosite TCV.

Ως τώρα δεν έχουμε λάβει απάντηση από τον νεοσύστατο Δήμο Ελαφονησό για το σοβαρό αυτό θέμα αν και πρώτος έλαβε στο e-mail του την ανάρτηση μας.

Τρίτη, 22 Μαρτίου 2011

Το Λιμένι στην Μάνη

Μαγευτικές εικόνες απο το πανέμορφο Λιμένι στην Μάνη.

Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2011

Κάβο Ματαπά (Ταίναρο)

Τον Απρίλιο του 2009 ολοκληρώθηκε από το ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη η αναπαλαίωση και πλήρης ανακαίνιση του Νοτιότερου Φάρου της ηπειρωτικής Ευρώπης αυτού του Ακρωτηρίου Ταινάρου ή Κάβο Ματαπά, όπως το αποκαλούν οι ναυτικοί μας..
Κατασκευάστηκε από τους Γάλλους το 1882 και λειτούργησε για πρώτη φορά το 1887. Η πρώτη ανακαίνιση του Φάρου έγινε το 1930. Κατά την περίοδο της Κατοχής έπαψε να λειτουργεί και το 1950, μετά τη δεύτερη ανακαίνισή του, επαναλειτούργησε φιλοξενώντας 3 φαροφύλακες. Το 1970, κεραυνός χτύπησε την κορυφή του φανού και την κατέστρεψε. Το 1975 έγινε αναμόρφωση-επισκευή. Από το 1984 που εγκαταστάθηκε το αυτόματο φωτιστικό μηχάνημα ο Φάρος εγκαταλείφθηκε, με αποτέλεσμα να υποστεί έντονες φθορές (καταστροφές, οξειδώσεις, διαβρώσεις) σε όλους του τους χώρους.

Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2011

Προκήρυξη για Δικηγόρους από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2011

Αρεόπολη, 17 Μαρτίου 1821, 190 χρόνια μετά.

Σήμερα Πέμπτη 17/3/2011 ολοκληρώνονται οι τριήμερες εορταστικές εκδηλώσεις στην Αρεόπολη για τα 190χρόνια από την 17/3/1821 όπου στον Ιερό Ναό των Ταξιαρχών, οι Μανιάτες οπλαρχηγοί κήρυξαν τον πόλεμο κατά των Τούρκων και ξεκίνησαν τον απελευθερωτικό αγώνα.
πρόγραμμα ημέρας:
7:30 πμ Χαιρετισμός, κωδωνοκρουσίες εκκλησιών της Αρεόπολης.

8:00 πμ Έπαρση της σημαίας στην κεντρική πλατεία Αρεόπολης

10:15 πμ Προσέλευση επισήμων στον Μητροπολιτικό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών.

10:30 πμ Επίσημη Δοξολογία χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μάνης κ.κ. Χρυσοστόμου.

10:40 πμ Μετάβαση επισήμων και κοινού στην θέση ‹Κοτρώνι› στην πλατεία «17ης Μαρτίου 1821».
Καλωσόρισμα του Δημάρχου.
Αναπαράσταση της Ορκωμοσίας των Μανιάτικων οικογενειών από τους μαθητές των Λυκείων της Μάνης.
Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας τον κ. Δημήτριο Σπανίδο του Αναστασίου, καθηγητή Ιατρικής Παν/μιου Κρήτης.
Μετάβαση στην κεντρική πλατεία Αρεόπολης
Επιμνημόσυνη δέηση στο χώρο του Ηρώου.
Κατάθεση στεφάνων.
Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των ενδόξων νεκρών.
Εθνικός Ύμνος
Παρέλαση αναπήρων και θυμάτων πολέμου Ν. Λακωνίας, Σχολείων , Συλλόγων και στρατιωτικών τμημάτων.
Παραδοσιακοί χοροί
Δεξίωση των επίσημων αρχών

18:30 μμ Υποστολή σημαίας, πέρας εκδηλώσεων


Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

Από την Μονεμβασία Ειδικός Γραμματέας στο ΣΔΟΕ και Γενικός Γραμματέας στο Υπ. Οικονομικών

Ο μέχρι σήμερα ειδικός γραμματέας του ΣΔΟΕ, Γιάννης Καπελέρης, ορίστηκε με απόφαση του πρωθυπουργού και του υπουργού Οικονομικών, παράλληλα με τα προηγούμενα καθηκοντά του και Γενικός Γραμματέας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

Ο Ιωάννης Καπελέρης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Λακωνία. Πολιτεύτηκε, εδώ, σε παλαιότερες εκλογές. Ο παππούς του υπήρξε εμβληματική φυσιογνωμία των Βενιζελικών στην περιοχή της Μονεμβασίας, ενώ η μητέρα του έλαβε μέρος στο αντάρτικο κατά των Γερμανών. Στα δεκαοχτώ του άφησε πίσω τον Άγιο Ιωάννη Μονεμβασίας κι έφτασε στον Πειραιά με το ακτοπλοϊκό "Κανάρης" έχοντας μαζί του μόνο την υποτροφία του από το Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών.

η Λακωνία σε διπλωματικούς Ακολούθους Πρεσβειών

Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας αλλά και της προσπάθειας για την προώθηση των τοπικών προϊόντων, με σκοπό την αποτελεσματικότερη οικονομική ανάπτυξη και ευημερία της Πελοποννήσου, διοργανώνεται από το Invest in Greece και την Περιφέρεια Πελοποννήσου, από τις 16 έως και τις 20 Μαρτίου 2011, επιχειρηματική επίσκεψη Διπλωματικών Οικονομικών και Εμπορικών Ακολούθων Ξένων Πρεσβειών, διαπιστευμένων στην Ελλάδα.

Οι ως άνω Διπλωματικοί Ακόλουθοι θα επισκεφτούν τη Λακωνία το Σάββατο 19 Μαρτίου 2011, όπου κατά την παραμονή τους θα περιηγηθούν στα αξιοθέατα του νομού (Μυστράς, Μουσείο Ελιάς & Ελληνικού Ελαιολάδου κλπ), θα επισκεφτούν εμπορικού ενδιαφέροντος εργοστάσια και επιχειρήσεις (ΑΣΕΕ Λακωνίας, Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λακωνίας κλπ) ενώ παράλληλα θα έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν με Λάκωνες επιχειρηματίες και παραγωγούς για την ανταλλαγή απόψεων και παρατηρήσεων.

Το επίσημο δείπνο θα απαρτίζεται εξ ολοκλήρου από Λακωνικά προϊόντα και θα δοθεί παρουσία του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρου Τατούλη, στο ξενοδοχείο Μανιάτης της Σπάρτης.
Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα προσφερθεί στους υψηλούς επισκέπτες, καλαίσθητο καλάθι με επίλεκτα τοπικά προϊόντα.

Προκειμένου να διαφημιστούν αλλά και να προωθηθούν τα εξαίρετα τοπικά Λακωνικά προϊόντα, στις διάφορες χώρες της αντιπροσωπείας των Οικονομικών και Εμπορικών Αντιπροσώπων των Πρεσβειών, ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχείων Λακωνίας παρακαλεί τους Επιχειρηματίες και Παραγωγούς του Νομού Λακωνίας για την ευγενική από μέρους τους προσφορά προϊόντων, τα οποία αφενός μεν θα χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή του δείπνου, αφετέρου δε θα τοποθετηθούν στο προσφερόμενο “Λακωνικό Καλάθι”.

Σημειώνεται ότι τα εν λόγω προσφερόμενα προϊόντα θα πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από ενημερωτικά - διαφημιστικά έντυπα, ενώ κατά τη διάρκεια του γεύματος οι προαναφερόμενοι επιχειρηματίες και παραγωγοί της Λακωνίας, θα έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν με τους καλεσμένους, για την ανταλλαγή απόψεων και παρατηρήσεων.

Δημήτρης Ε. Πολλάλης
Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδοχείων Λακωνίας
Σύμβουλος Διοικούσας Επιτροπής Ξ.Ε.Ε.

*Η νυχτερινή Πλύτρα είναι του Κούμαρη Νικόλαου-Σωτήριου από την Σπάρτη.

Τρίτη, 15 Μαρτίου 2011

Μάνη Γη

Περαστικός βλέπεις τη Μάνη σε τρεις ημέρες, περπατητής σε τρεις μήνες και για να δεις τη ψυχή της θέλεις τρεις ζωές. Μία για τη θάλασσα, μία για τα βουνά της και μία για τους ανθρώπους της.

Έτσι μου είπαν να σας τα πω


Το τραγούδι "Έτσι μου είπαν να σας τα πω " από την ταινία "ΟΙ ΙΠΠΕΙΣ ΤΗΣ ΠΥΛΟΥ" σε στίχους και μουσική Νίκου Καλογερόπουλου. Ερμηνεύει ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου.

Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2011

σκοτεινές υποθέσεις σε έργα στην Λακωνία

Η φωτογραφία είναι από τον νέο δρόμο "παράκαμψη Σελλασίας" πριν την Σπάρτη ο οποίος δόθηκε στην κυκλοφορία προεκλογικά και κατέρρευσε αμέσως μετά. Τώρα λίγο καιρό μετά και με νωπές μνήμες αρκετοί έχουν επιδοθεί όπως τα όρνια πάνω από το πτώμα να τσακώνονται... Κύριοι δεν μπορείτε να δημιουργήσετε εντυπώσεις με τα λόγια σας άλλες από αυτές που δημιουργήσατε με τα "έργα" σας.
«..θα ολοκληρωθεί όλο το δίκτυο, γιατί αυτό το οφείλουμε στους πολίτες που ήταν αμέτοχοι σε αυτά που συνέβησαν. Ιδιαίτερα ο νομός Λακωνίας είναι ένας παρατημένος νομός. Τρία έργα που είχαν σχεδιαστεί κατέρρευσαν. Πρέπει να βρούμε την παθογένεια και θα την βρούμε . Επί των ημερών μας όλες οι σκοτεινές υποθέσεις θα διερευνηθούν και για να μην επαναληφθούν...» είναι μερικά από τα λόγια του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρου Τατούλη κατά την σημερινή online διαδυκτιακή συνέντευξη τύπου.

Υ.Γ. σε αναμονή και των δικών σας έργων κ. Περιφερειάρχη.

Κυριακή, 13 Μαρτίου 2011

Το Υπουργείο Οικονομικών εξάλειψε ήδη το πρώτο Ελληνικό νησί από τις λίστες του!!!

Για το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών η Ελαφόνησος δεν υπάρχει. Στην λίστα αντικειμενικού προσδιοριμού αξίας ακινήτων Ιανουαρίου 2011 για τη Λακωνία δεν υπάρχει ο Δήμος Ελαφονήσου αλλά ούτε κι οτιδήποτε σχετικό.

Αρκετοί μπορεί να πιστέψουν πως κάπως έτσι είναι η απαρχή παραχώρησης ελληνικων νησιών, όμως οι καλύτερα γνωρίζοντες τα Λακωνικά και το παράδοξο πως η Ελαφόνησος με 300 περίπου κατοίκους και χερσαία σύνορα με την υπόλοιπη Λακωνία έγινε Δήμος από Κοινότητα νιώθουν ότι κάποια πράγματα δεν δείχνουν και τόσο τυχαία...

Ταυτόχρονα λοιπόν που αποκαλύφθηκε από τα ΜΜΕ πως συνεργάτες του πρώην Δημάρχου Αθηνών Νικήτα Κακλαμάνη (κι όχι μόνον) έχουν αγοράσει μεγάλες εκτάσεις αξίας εκατομμυρίων Ευρώ χωρίς κανένα πόθεν έσχες στην Ελαφόνησο, το Υπουργείο Οικονομικών έσπευσε να εξαφανίσει τον τόπο από τις λίστες με τις αντικειμενικές αξίες...

Για δες σιγά σιγά που θα δέσει το γλυκό...

Το Υπουργείο Εσωτερικών του κ. Ραγκούση χρειάστηκε μία δικαιολογία, κι έτσι εξόφθαλμα δέχθηκε το έγγραφο του Λιμεναρχείου Νεάπολης πως η Ελαφόνησος αποκόπηκε 45-50 (φορές; μέρες; ή τι άλλο;) το 2009 από την υπόλοιπη Λακωνία χωρίς να "αντιληφθεί" πως αυτός ο αριθμός ήταν το νούμερο των απλά ανεκτέλεστων δρομολογίων. Οπότε αν αναλογιστούμε πως σήμερα (Μάρτιος, το καλοκαίρι σχεδόν διπλάσια) η Ελαφόνησος έχει 40 δρομολόγια την ημέρα εκτός τα επιπλέον της λάντζας, μιλάμε ουσιαστικά για μία ημέρα αποκλισμό κι όχι για 45 με 50 ημέρες αποκλισμό...

Επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε, ο κ. Κακλαμάνης ήταν και Πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ, έτσι;

Τέλος για την ώρα, ο πρώην Κοινοτάρχης Ελαφονήσου Λιάρος Χαράλαμπος πίεσε τοπικά ΜΜΕ να μην αναφέρονται και να αποσύρουν από το internet τις αναρτήσεις σχετικά με το υπόθεση "Κακλαμάνη". Και μιας και μιλάμε για internet να ρωτήσουμε τον κ. Λιάρο αλλά και την νέα Διοίκηση σχετικά με την ιστοσελίδα της Κοινότητας (σήμερα Δήμος) Ελαφονήσου κάποια πράγματα;

Είναι έργο που κόστισε πάνω από 30.000 Ευρώ στον Ελληνικό λαό; Ως και 13/3/2011 που γράφτηκαν αυτά το www.elafonisos.gr απλά δεν υπάρχει. Όμως αποκαλύφθηκε η κρυφή ύπαρξή του από τις 3 Ιουλίου 2009 όταν Τούρκοι hacker βρήκαν την σελίδα ανοιχτή και αόρατη κι αναρτήσαν την τούρκικη σημαία σε αυτή!!!
κ. Λιάρο, εκτός του να λέτε πως να λειτουργούν τα e-ΜΜΕ της Λακωνίας μηπώς μπορείτε να μας πείτε τελικά πια ιστοσελίδα εμφανίσατε αντί της αληθινής ως έργο της κοινότητας σας ωστέ να πληρωθεί το έργο σας ή μήπως είναι απλήρωτο;

Υ.Γ. Με την συμπτωματική και τόσο τυχαία και χρονικά αλλά και ως πράξη παράληψη της Ελαφονήσου από τις τις λίστες αντικειμενικού προσδιοριμού αξίας του Υπουργείου Οικονομικών, μήπως σε επερχόμενες δίκες βγαίνουν λάδι κάποιοι...;;;
Lakonia Επειδή δεν θα είναι και πολύ δύσκολο να εξαφανισθει τυχαία το έγγραφο από την σελίδα του Υπ. Οικονομικών αναρτήσαμε ένα αντίγραφό του κι εδώ.

Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2011

Η Λακωνία πάει στο Βερολίνο…

Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και με σκοπό την αποτελεσματικότερη προβολή και προώθηση του Λακωνικού τουριστικού προϊόντος, συμμετέχουμε με δικό μας περίπτερο και με μικρό σχετικά κόστος, στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση “ ITB 2011”, που θα λάβει χώρα κατά το διάστημα από 9 έως 13 Μαρτίου 2011, στο Βερολίνο.
Η ITB καθώς όλοι γνωρίζουμε είναι το μεγαλύτερο τουριστικό γεγονός του κόσμου, όπου συναντάται η διεθνής βιομηχανία τουρισμού για πέντε ημέρες κάτω από την ίδια στέγη σε έναν εκθεσιακό χώρο 160.000 τμ.

Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι στην ITB 2010 συμμετείχαν 187 χώρες τις οποίες εκπροσώπησαν 11.127 εκθέτες, δέχτηκε 179.351 επισκέπτες από τους οποίους οι 110.953 ήταν εμπορικοί επισκέπτες.
Κατά την διάρκεια της έκθεσης θα διανεμηθεί το έντυπο υλικό της Ένωσης.

Δημήτρης Πολλάλης
Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδοχείων Λακωνίας
Σύμβουλος Διοικούσας Επιτροπής Ξ.Ε.Ε.


Υ.Γ. Επιτέλους η πολιτεία υπάρχει και για την Λακωνία. Αν πάμε πίσω στον χρόνο, πέρυσι η Νοτιοανατολική Λακωνία ταξίδεψε στο εξωτερικό ως την Σερβία και μάλιστα ιδιωτικά με τον φωτογράφο του elafonissos.gr & του monemvassia.gr Κρούπη Ηλία.
φωτογραφία Λακωνίας, από το blog "Λακωνία" του ιδίου.

Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011

o Περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης για τα οικοσυστήματα και το περιβάλλον

Παρέμβαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κ. Πέτρου Τατούλη για το θέμα των οικοσυστημάτων και ειδικότερα για την αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών στο όρος Μαίναλον
Με αφορμή την απόφαση της υπουργού ΠΕΚΑ για την αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών στην περιοχή του όρους Μαινάλου, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Πέτρος Τατούλης έκανε έγγραφη παρέμβαση προς την υπουργό, κ. Μπιρμπίλη, προκειμένου να της γνωστοποιήσει την πρόθεση της Περιφέρειας Πελοποννήσου να αναλάβει πρωτοβουλία συνεργαζόμενη με το ΥΠΕΚΑ για την σύνταξη και υλοποίηση ολοκληρωμένης πολιτικής για την διαχείριση των αξιόλογων οικοσυστημάτων της Πελοποννήσου.

Σύμφωνα με την επιστολή του κ. Τατούλη, στόχος της περιφέρειας Πελοποννήσου, «είναι η διαμόρφωση ενός πλαισίου που θα εξασφαλίζει αφενός την προστασία των οικοσυστημάτων, αφετέρου όμως θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μιας οικονομίας με επίκεντρο το ίδιο το οικοσύστημα.

Μια τέτοια προσέγγιση, που πέρα των απαγορεύσεων θα περιέχει όρους και προϋποθέσεις για ανάπτυξη με σεβασμό στη φύση, μπορεί να εξασφαλίσει την ευρεία κοινωνική συναίνεση χωρίς την οποία καμία περιβαλλοντική ή χωροταξική πολιτική δεν έχει τύχη να υλοποιηθεί.
Βασικοί πυλώνες αυτής της προσέγγισης στην διαχείριση των οικοσυστημάτων αποτελούν:

1.H σύσταση Φορέα Διαχείρισης σύμφωνα με τον Ν. 1650/86 που θα έχει την ευθύνη του οικοσυστήματος
2.Η έγκριση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης που θα εξασφαλίζει την προστασία του οικοσυστήματος αλλά και θα θέτει Όρους με τους οποίους θα μπορεί να αναπτυχτεί δραστηριότητα μέσα σ’ αυτό.
3.Η έγκριση διαχειριστικής μελέτης που θα δημιουργεί το πλαίσιο και τους κανόνες στην βάση των οποίων θα μπορέσει το οικοσύστημα, ο Πολιτισμός, τα τοπικά μνημεία, οι αξιόλογοι παραδοσιακοί οικισμοί και ο ανθρωπινός παράγοντας να συνυπάρξουν αρμονικά παράγοντας θετικά αποτελέσματα στην τοπική οικονομία.

Στη βάση αυτή, όχι αποσπασματικά, αλλά συγκροτημένα και δημιουργικά η Περιφέρεια Πελοποννήσου προσεγγίζει το Κεφάλαιο «Μαίναλο» για το οποίο εκδόθηκε από εσάς η 54637/13-12-2010/ΦΕΚ21/22-2-2011 απόφαση αναστολής εκδόσεως οικοδομικών αδειών.

Στην ίδια βάση είχαμε συμβάλει καθοριστικά τόσο στην ανασύνταξη και έγκριση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης του Όρους Πάρνωνα και κυρίως στη συνέχεια στην λειτουργία του Φορέα αλλά και την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων για δράσεις που ολοκληρώθηκαν (Περιβαλλοντικά σχολεία, Κέντρα υποδοχής, ανάπτυξη πανίδας κλπ) και φυσικά έχουν ηδη θετικά αποτελέσματα στο ίδιο το οικοσύστημα αλλά και την τοπική οικονομία.

Στην κατεύθυνση αυτή προτείνουμε την συνάντηση εργασίας στην οποία θα παρουσιαστεί από μέρους μας ολοκληρωμένη πρόταση και στη συνέχεια την συμμετοχή σας σε ειδική συνεδρίαση του Περιφερικού Συμβουλίου για την παρουσίαση μιας τέτοιας Περιφερειακής Πολιτικής για την Διαχείριση των οικοσυστημάτων της Πελοποννήσου».

Τρίτη, 8 Μαρτίου 2011

ΓΙΟΡΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 2011

"ΓΥΝΑΙΚΑ" ποίημα του Π. Σαλτογιάννη, από τον Σύλλογο Γυναικών Στεφανιάς

Γυναίκα! Ό,τι κι αν πω είναι λίγο!
Γυναίκα! Ό,τι κι αν δεν πω θα' ναι πολύ!
Πολύ άδικο απέναντί σου, Ναι! Σ'έχει αδικήσει η Ιστορία
μα δε θα μπορούσα και εγώ...

Κάποιοι τόλμησαν να πουν: Γιατί γιορτάζεις; Τι γιορτάζεις;
"Όσα σου χρέωσε η κάθε άδικη ψυχή", απαντώ.
Σ' είπαν: Πυρ-γυνή και θάλασσα!
μα δεν είπαν και το άλλο: Ύδωρ-Ανήρ και Ουρανός!
Αν εσύ καις, ο άνδρας πνίγει. Αν είσαι συ θάλασσα,
ο άνδρας είναι ουρανός, συννεφιασμένος ουρανός!
Αν είσαι συ Άβυσσος, ο άνδρας είναι χάος!
Μα πείτε μου: Ποια άβυσσος δε θέλει το χάος της;
Ποια θάλασσα δεν επιζητεί τον ουρανό της;
Είπαν πως είσαι το πιο μεγάλο απ' τα δεινά.

Μα δεν είπαν πως είσαι και το πιο καλό: Μάνα!
Και δεν είπαν πως στην αρχή ενός κακού, ηθελημένα ή άθελα,
βρίσκεται πάντα ένας άνδρας...
για κάτι που έκανε ή δεν έκανε!...
Φτάνει! Σήμερα είναι γιορτή. Δε θα τη χαλάσουμε.
Θα την αφήσουμε να γιορτάσει όπως της αξίζει, όπως το ζητεί.

Μπρος λοιπόν άνδρες! Ας δώσουμε 'μεις το πράσινο μήλο,
εκείνο της υγειούς Αγάπης με μύριους τρόπους μα...
και μ' ολίγους βελούδινους στίχους,
τέτοιους που ταιριάζουν στη γυναίκα,
τέτοιους που γλυκαίνουν τις πληγές!...

Σου χρωστώ τη ζωή που σου έκλεψαν
τη ζωή που δε σ' δωσα, το φιλί που δεν πήρες
Σου χρωστώ Καλοκαίρια που έφυγαν
Άνοιξες που δεν ήρθαν
και δεν ήμουν εκεί.

Σ'έχασα σ' ένα φεγγάρι ψέμα
κι είπα να ρίξω
εφτά χειμώνες χιόνι
να σε βρουν

Σ' αγαπώ όπως είσαι
Όπως δε θα' θελα να είσαι
Αυτό θα πει αγάπη
Να είσαι πάντα εκεί!

Όλο μου το σώμα
Εσύ είσαι
Όλη μου του κόσμου η ευωδιά
κι όταν μ' αγκαλιάζεις, ίδια είσαι.
Ο ήλιος που με ήπιε μια βραδιά.

Ήρθες στη ζωή μου κι όλα άλλαξαν.
Ήρθες σα γλυκό του κουταλιού
Ήρθες μα δεν ήσουνα Εσύ
Που να'χα φανταστεί
πως μια ανάσα γήινη
θα'ταν φιλί κι αγέρας;
Ήρθες Άγγελέ μου και δεν έφυγες
Έμεινες στο πλάι μου γιορτή Χριστούγεννα...

κι εγώ ξαναγεννήθηκα στο σώμα που μου χάρισες. Εσύ!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΜΑΣ

Κυριακή, 6 Μαρτίου 2011

εκατοντάδες φλαμίνγκος στην Λακωνία

Αρχές Μαρτίου και εκατοντάδες ροζ και δεκάδες λευκά φλαμίνγκος κατεύθασαν στην Λακωνία. Η Λίμνη Στρογγύλη, περιοχή Natura2000, μεταξύ Δήμου Μονεμβασίας και Ελαφονήσου γέμισε απο τα όμορφα αυτά πουλιά!!!
Το οπτικό υλικό είναι από τον σύλλογο "Τουλίπα Γουλίμη" από τα Βάτικα.
Αξίζει να δείτε το επτάλεπτο βίντεο που ακολουθεί με τις πανέμορφες εικόνες όπου σπάνια πουλιά και τάνκερ συνυπάρχουν σε "προστατευόμενη" και αρχαιολογική περιοχή...

Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2011

Η Ε.Ε. στην Μπιρμπίλη, για τις ανεμογεννήτριες στη Λακωνία

Θέμα: Μη σύννομη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ονομαστικής ισχύος 36 MW στις θέσεις «Γκρόπες-Ράχη Γκιώνη και Καλογεροβούνι-Πούλος, συνοδών έργων οδικής πρόσβασης και ηλεκτρικής διασύνδεσης, εντός διοικητικών ορίων πρώην Δήμων Ζάρακα και Μολάων Νομού Λακωνίας.
Χορήγηση περιβαλλοντικών πληροφοριών-εγγράφων ώστε να αποκτήσουμε πλήρη γνώση των στοιχείων που καθιστούν περαιτέρω ακυρώσιμη την εν λόγω πράξη.

Υπόψη του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας και των Υπουργών.
Κε Τολέρη, Κα Υπουργέ ΠΕΚΑ, Κε Υφυπουργέ ΠΕΚΑ,

προ ολίγων ημερών πληροφορηθήκαμε για την έκδοση της απόφασης που αφορά εγκατάσταση και λειτουργία αιολικών εντός και εγγύτατα της Ζώνης Ειδικής Προστασίας «Όρη Ανατολικής Λακωνίας GR 2540007».

Με α.π. υποβάλλαμε αίτημα στον Δήμο Μονεμβασίας αιτούμενοι να επιληφθεί αρμοδίως της αίτησης ακύρωσης της εν λόγω απόφασης ΥΠΕΚΑ κατόπιν συζήτησης του θέματος στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ως εκ τούτου, επειδή θα παραστούμε στην συζήτηση του θέματος και εν συνεχεία θα υποβάλλουμε ενδεχομένως από κοινού την αίτηση ακύρωσης (αναμένοντας και την σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μονεμβασίας), παρακαλούμε να μας χορηγηθούν σε εύλογο χρόνο λόγω προθεσμιών, όλα τα υπ’ όψιν έγγραφα της α.π. 133877/23-12-2010 απόφασης Υπ. ΠΕΚΑ από το απαριθμούμενο ως 17 υπ’ όψιν έγγραφο, δηλαδή το υπ’ αριθμόν 53998/23-12-2005 του Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΧΩΔΕ), έως και το απαριθμούμενο ως 48 υπ όψιν, δηλαδή το υπ’ αριθμόν 20.01.01.236/23-11-2010 έγγραφο της «Άλφα Αιολικής Μολάων Λακωνίας ΑΕΒΕ»και «Αιολικής Μολάων Λακωνίας ΑΕΒΕ». (17-48 υπ’ όψιν, όλα τα αναφερόμενα έγγραφα που έχουν πρωτόκολλο ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ)

Επαναλαμβάνουμε, επειδή αναφέρονται στην Υπουργική πράξη περισσότερα των απαριθμημένων εγγράφων παρακαλούμε να χορηγηθούν όλα τα έγγραφα ώστε να λάβουμε πλήρη γνώση.

Παρακαλούμε επίσης να μας απαντήσετε με σαφήνεια ως προς τα κάτωθι :
1) Η υπουργική απόφαση λαμβάνει υπ’ όψιν της, το σκεπτικό των 3596, 3597/2007 αποφάσεων ΣτΕ, την επονομαζόμενη από τους συντάκτες της, «Ειδική χωροταξική μελέτη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την χωροθέτηση ζώνης αναζήτησης ΑΣΠΗΕ στη ΒΑ Λακωνία».

Βάσει του α.π. 109761/29-12-2006 ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ, η προαναφερόμενη μελέτη «δεν εγκρίθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ, αφού κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται βάσει νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων». Κατά το άρθρο 9 του νόμου υπ’ αρ 3851/2010-θέματα χωροθέτησης εγκαταστάσεων Α.Π.Ε.-«Για την εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ λαμβάνονται υπόψη μόνο εγκεκριμένα χωροταξικά, πολεοδομικά, ρυθμιστικά σχέδια χρήσεων γης και εγκεκριμένες μελέτες που εναρμονίζονται προς το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ..» Η χρηματοδοτημένη από τις μητρικές εταιρείες του θέματος μελέτη για να γεμίσει η ΒΑ Λακωνία ανεμογεννήτριες ούτε εγκεκριμένη είναι ούτε εναρμονίζεται με το ΕΠΧΣΑΑ/ΑΠΕ.

Πως γίνεται και λαμβάνεται υπ’ όψιν αυτή η «μελέτη» από την Υπουργό και Υφυπουργό ΠΕΚΑ;

2) Είχε λάβει γνώση το ΥΠΕΚΑ των α.π. 1255/31-5-2010 και 1221/31-5-2010 πράξεων του Γενικού Γραμματέα Περιφερείας Πελοποννήσου δια των οποίων κηρύχθηκαν αναδασωτέα 128.618 τετραγωνικά μέτρα στις θέσεις Πούλος-Καλογεροβούνι και 157.313 τετραγωνικά μέτρα στις θέσεις Γκρόπες-Ράχη Γκιώνη, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων είχε εκχερσωθεί παράνομα στα πλαίσια της υλοποίησης των αρχικών εγκρίσεων επέμβασης για την εγκατάσταση των αιολικών (πριν διακοπούν οι εργασίες από το ΣτΕ κατόπιν υποβολής αιτήσεων ακύρωσης των σχετικών ΚΥΑ/ΕΠΟ και ΑΕΠΟ και των αδειών εγκατάστασης), με Εισαγγελική μάλιστα παρέμβαση προς αποκατάσταση της νομιμότητας ;

Είχε λάβει γνώση το ΥΠΕΚΑ περί της έκδοσης των α.π. 1862, 1863/16-8-2010 πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής δια των οποίων αποβλήθηκαν οι «Άλφα Αιολική Μολάων Λακωνίας ΑΕΒΕ» και «Αιολική Μολάων Λακωνίας ΑΕΒΕ» από τις «αυθαίρετα και χωρίς κανένα δικαίωμα» καταληφθείσες και εκχερσωθείσες δημόσιες δασικές εκτάσεις όπου και βεβαιώθηκαν σε βάρος των αποβαλλομένων 59.000 € λόγω καταστροφής της δασικής βλάστησης και προς αποκατάσταση αυτής και 342.500 € για αποζημίωση λόγω παρανόμου χρήσης της δασικής έκτασης;

Αν ναι, γιατί η ενσωματωμένη στην ΕΠΟ έγκριση επέμβασης φαίνεται να χορηγείται σε δασική έκταση και όχι σε αναδασωτέα;

Αν όχι, τι σκοπεύει να κάνει το ΥΠΕΚΑ με την προδήλως ακυρώσιμη Υπουργική απόφαση, θα παραμείνει ως έχει αυτή, θα «θεραπευτεί» κατά το μέρος που αφορά στην έγκριση επέμβασης, ή θα ανακληθεί δεδομένων και των άλλων νομικών ελαττωμάτων της;

Θα ανακληθούν οι πράξεις χαρακτηρισμού που φέρουν τις εκτάσεις ως δασικές ενώ αυτές είναι αναδασωτέες ή θα κληθεί ο Δασάρχης Μολάων να εγκαταστήσει τις θυγατρικές της «Ελληνικής Τεχνοδομικής Άνεμος Α.Ε.», επίσης θυγατρικής, στην αναδασωτέα έκταση από την οποία έχουν προ ολίγων μηνών αποβληθεί; Θα νομιμοποιηθούν οι παρανομίες των ενεχομένων εταιρειών από την διοίκηση ή θα τακτοποιηθούν μέσω κάποιου είδους περαίωσης;

Η ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ είχε λάβει γνώση του α.π. 35/18-1-2010 πορίσματος του Επιθεωρητή Δασών Πελοποννήσου ο οποίος εξετάζοντας καταγγελία που υποβλήθηκε σχετικά με την παράλειψη καθήκοντος του Δασάρχη Μολάων να κηρύξει τις εκχερσωμένες περιοχές αναδασωτέες, διαπίστωσε αρμοδίως, ότι το Δασαρχείο Μολάων δεν παρακολούθησε την εφαρμογή της έγκρισης επέμβασης και της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων με αποτέλεσμα οι εταιρείες ανενόχλητες, να προκαλέσουν τις περιγραφόμενες στην έκθεση αλλοιώσεις του φυσικού αναγλύφου σε υπερβολικό και μη αναστρέψιμο βαθμό (υποβάθμιση περιβάλλοντος), ότι και όταν επισημάνθηκαν οι παράνομες πράξεις των εταιρειών από την αρμόδια υπηρεσία Νομαρχίας το έτος 2006 και κατά την έκδοση πράξεων χαρακτηρισμού των εκτάσεων, πάλι δεν προέβη στις οφειλόμενες ενέργειες (μηνύσεις, κήρυξη αναδασωτέων των παρανόμως εκχερσωθεισών εκτάσεων, έκδοση πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής κατά των εταιρειών);

[Διαπιστώθηκαν επίσης ευθύνες της Δ/νσης Δασών Λακωνίας για την απραξία της, επειδή δεν διέταξε την λήψη των οφειλομένων ενεργειών και στη συνέχεια δεν έλεγξε την υφιστάμενη της υπηρεσία του Δασαρχείου Μολάων.

Ο Επιθεωρητής Δασών πρότεινε να κηρυχθούν αναδασωτέες οι παράνομα εκχερσωθείσες δημόσιες δασικές εκτάσεις, να μηνυθούν οι εταιρείες, να εκδοθούν πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής των εταιρειών με σκοπό την είσπραξη της οφειλόμενης αποζημίωσης για την ζημιά σε βάρος του δημοσίου, να εισπραχτούν τα οφειλόμενα ανταλλάγματα χρήσης των εκτάσεων, να ανακληθούν οι πράξεις χαρακτηρισμού 1968,1969/2008 γιατί χαρακτηρίστηκαν εκτάσεις ως δασικού χαρακτήρα ενώ έπρεπε να κηρυχτούν αναδασωτέες, να διακοπεί η διαδικασία επαναδειοδότησης μέχρι την ολοκλήρωση των οφειλόμενων ενεργειών, να αναζητηθούν ευθύνες των εμπλεκομένων υπαλλήλων, στην περίπτωση επανάληψης της διαδικασίας αδειοδότησης να απαιτηθεί η σύνταξη Ειδικής Μελέτης αποκατάστασης των διαταραγμένων χώρων].

3) Είχε αποσταλεί προς Υπουργείο ΠΕΚΑ, γραφείο Υφυπουργού Αθ. Μωραΐτη από την Δ/νση Προστασίας Δασών, το α.π. 804/3-3-2010 ενημερωτικό σημείωμα που το υπογράφει ο τότε Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος Σταύρος Σαγρής όπου αναφέρονταν τα εξής κάτωθεν... συνέχεια στην Ομοσπονδία Βατικιώτικων Συλλόγων Λακώνων Αττικης.

Τρίτη, 1 Μαρτίου 2011

Η Λακωνία πάει Σύνταγμα…

Για τέταρτη συνεχή χρονιά, γιορτή Λακωνικών προϊόντων, στον σταθμό του ΜΕΤΡΟ στο Σύνταγμα.

Απο τις 9 Μαρτίου ως και την 13 Μαρτίου 2011 στον μεγαλύτερο σταθμό Μετρό της Αθήνας. Η εκδήλωση συνεχίζει πλέον σαν θεσμός που συμβάλει στην προβολή των επιχειρήσεων και των προϊόντων της Λακωνίας.