Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014

Έγγραφο προς τον Ιωάννη Καποδίστρια κατοίκων του οικισμού Νιοχώρι της επαρχίας Ζυγού Δυτικής Σπάρτης (Μάνης).

Έρευνα: Γιάννη Λεκκάκου-Καθηγητή Σχολ. Συμβούλου ε.τ.

Οι κάτοικοι Νεοχωρίου της επαρχίας Ζυγού της Δυτικής Σπάρτης παρακαλούν με επιστολή τους τον Κυβερνήτη της Ελλάδος Ιωάννη Καποδίστρια, για τη συνέχιση της φοίτησης του Γεωργίου Χιουρέα στο Σχολείο της Αίγινας. Την επιστολή προσυπογράφουν οι πνευματικός Δωρόθεος, παπά-Θεόκλητος ιερομόναχος, Σταυριανός Χριστοδουλέας,…, Παναγιώτης Αρβανιτόπουλος…. Αναστάσης Μαραμπέας κ.λ.π.

                        Πρωτότυπο Σχετ. 233, 244 ΓΑΚ Π 38 Β
Προς τον έξοχώτατον Σ. κυβερνητην της Ελλάδος.
Οι κάτωθεν υποφαινόμενοι έγκάτηκοι του Νεοχωρίου της επαρχίας Ζυγού της Δυτηκης Σπάρτης, διά της παρούσης μας, θερμώς παρακαλούμεν την αυτού έξοχοτητα, οπού να έσπλαχνηστη ένα μαθητήν όστις ονομάζεται Γεοργιος Χιουρέας, και ευρίσκεται εις το σχολίον της Αίγενης, μη έχων τους τρόπους να του κάμη o πατήρ του τα έξοδα να έξακολουθα τα μαθήματα του.
Προσπίπτωμεν εις τον Σ. κυβερνητην μας να διάταξη να έβη και αυτός εις το ύποτροφίον· είμεθα εύέλπηδες ότι θέλει δεχθείς τας ικετικάς μας δεήσεις· μένομεν με όλον το βαθύ σέβας.

                     Εν Νεοχώρη τη 6 Μαρτίου 1831
Οι υποκλυνοίς δούλοί σας
πνευματηκός δορώθεος σταυριανος χρηστοδουλέας
παπα Θεόκλητος ιερομόναχου νικολης παναγεας
γηοργης μπελητζικος παναγιότις αρβανιτόπουλος
παναγιοτης μπαρπετζεας Ιω αντωναίας
γιοργης λουκοπουλος νικόλας φλορινέας
δημιτρακις ζιλιγονοπουλοςπαναγιοτις γεοργεας
παναγιοτης μπαραπεας μανώλις τραγοματεας
γιανις ζιλιγονοπουλος νικόλας μπελέας
γηάνης κουρκουλεας ηοανις ψωνεας
ψωνεας δημήτρης ηλίας αρβανιτέας
Αθ. Γ. λογοθέτης παλανόπουλος αναστάσις μαραμπεας
παναγος παναγωπουλος δημήτρης θομόπουλος
γεοργιος πα καμτζέας Αντρέας τζουλεας
γιανις θομέας παναγιοτης κωτζηρεας
αναστάσι ταβουλαρεας αθανασιος γηανεας
νηκολαος ματζουνοπουλος ηλείας γιοργητζέας
γηανις αθανασέας αναγνόστις αναστασέας
στρατηγις καιτζιγιανεας λιας σκουτρικέας
Ιωάνις κοτζηρέας παναγιοτης ρουγεας
διμακις κιτζιγιανις φοτινος πετριμεας
σαρατος διμιτρεας στρατηγις γιανεας
πετροπουλος μαντζουνέας γιοργακης σκαλκεας
παναγιοτις χρηστοδουλόπουλος γιανις τζαβεας
ιοάνις παναγοπούλως κοστατις διμαγκελεας
κονσταντηνος ζεραλόπουλος
η επαρχιακι διμογεροντια ζιγου
επικιρι τας αντικρι ιπογραφας
τι 20 απριλιου 1831
ι διμογέροντες πλατζα
Γ. λογοθετις μπουκεας Ιωάννης χρυσοσπάθη
[στο νώτο]

Διευθύνεται εις την επί των Εκκλησιαστικών Γραμμ.
Εν Μαραθωνησίω 23 Απριλίου 1831