Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013

«Πορεία αναπτυξιακών έργων και δράσεων στο Νομό Λακωνίας

Η Λάκαινα Βουλευτής Φεβρωνία Πατριανάκου ρώτησε σχετικά από τις 5/12/2012: Η ολοκλήρωση των αναγκαίων υποδομών, καθώς και η διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού προορισμού, σε συνδυασμό με την αύξηση της παραγωγικότητας και την τόνωση της απασχόλησης, αποτελούν πρωταρχικές προτεραιότητες για τη Λακωνία, προκειμένου να αναδιατάξει την αναπτυξιακή της κατεύθυνση και να αποβάλει τα χαρακτηριστικά παραμεθόριου Νομού, όσον αφορά τη συγκριτική της απομόνωση ακόμα και από τους όμορους Νομούς.

1.- Ποια είναι η πορεία εξέλιξης του συνόλου των έργων και δράσεων στο Νομό Λακωνίας, αρμοδιότητας του Υπουργείου σας, που έχουν ενταχθεί σε Διαρθρωτικά Ταμεία, στο Ταμείο Συνοχής, καθώς και στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.);

2.- Ποια είναι συγκεκριμένα η εξέλιξη, ο βαθμός απορροφητικότητας και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης κάθε έργου και δράσης;

3.- Ειδικά όσον αφορά στο βαθμό απορροφητικότητας των έργων και δράσεων του Νομού Λακωνίας, ποια είναι τα συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με το βαθμό απορροφητικότητας των έργων και δράσεων του συνόλου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και της Επικράτειας;

4.- Ποιες συγκεκριμένες μελέτες, που αφορούν έργα στο Νομό Λακωνίας, εκπονούνται από το Υπουργείο σας και σε ποιο στάδιο βρίσκεται κάθε μία από αυτές; Ακουλουθούν οι απαντήσεις από το ΥΠΕΚΑ: